How to make changes to joint submissions

Po vytvoření společného předložení v systému REACH-IT je někdy nutné provést změny, opravit chyby nebo předložení přizpůsobit novým skutečnostem.

Hlavní žadatel o registraci společného předložení může některé změny provést sám, avšak změny následujících informací musí provést agentura ECHA. Chcete-li požádat o změnu, je třeba se obrátit na agenturu ECHA prostřednictvím kontaktního formuláře.

 

Změna hlavního žadatele o registraci

Žadatelé o společnou registraci mohou provést převod úlohy hlavního žadatele o registraci v systému REACH-IT, pokud s tím původní i nový hlavní žadatel o registraci souhlasí. Aby mohl být převod úlohy hlavního žadatele dokončen, nový hlavní žadatel o registraci bude muset znovu předložit hlavní registrační dokumentaci.

Pokud hlavní žadatel o registraci dále nereaguje na vaše sdělení, například z důvodu bankrotu či úmrtí nebo z jiné příčiny, žadatelé o společnou registraci mohou nominovat nového hlavního žadatele o registraci. O převedení úlohy hlavního žadatele v systému REACH-IT můžete požádat agenturu ECHA. Budete muset předložit důkazy o nominaci nového hlavního žadatele o registraci. Před převedením úlohy hlavního žadatele se agentura ECHA ještě obrátí na hlavního žadatele o registraci, který nereaguje.

 

Společně předložené dokumenty

Pokyny k bezpečnému používání a zprávu o chemické bezpečnosti může předložit hlavní žadatel o registraci jménem všech členů, nebo je může předložit každý žadatel o registraci zvlášť.

Pokud coby hlavní žadatel o registraci ve své dokumentaci uvedete, že jsou tyto dokumenty předloženy společně, nemůžete to později změnit. Jestliže však všichni účastníci společného předložení ve svých dokumentacích uvedou, že tyto dokumenty poskytují samostatně, můžete požádat agenturu ECHA, aby status těchto dokumentů změnila. Abyste mohli podat žádost o změnu, členové kvůli zajištění konzistentnosti musí aktualizovat své dokumentace.

 

Typ společného předložení

Od léta roku 2016 existují dva typy společného předložení – „úplné společné předložení“ a „společné předložení meziproduktu“. „Úplné společné předložení“ může obsahovat jakoukoli kombinaci úplných (standardních) registrací a registrací meziproduktů. „Společné předložení meziproduktu“ musí obsahovat pouze registrace látky, která se využívá jako meziprodukt (vyráběný nebo) používaný za přísně kontrolovaných podmínek. Pokud máte jedno „úplné společné předložení“ a jedno „společné předložení meziproduktu“ pro tutéž látku, povinnost společného předložení tím neporušujete.

Jakožto hlavní žadatel o registraci uvedete typ společného předložení při jeho vytvoření v systému REACH-IT a poté ho již nemůžete změnit. Pokud všechny registrace odpovídají novému typu a dosud neexistuje žádné společné předložení tohoto typu, můžete o změnu typu společného předložení požádat agenturu ECHA.

 

Množstevní rozmezí společného předložení

Hlavní žadatel o registraci uvede ve své dokumentaci množstevní rozmezí společného předložení. Podle toho se určí požadavky na informace, jež musí společně předložené informace v dokumentaci hlavního žadatele o registraci splnit. Účastníci společného předložení nemohou při registraci uvést vyšší množstevní rozmezí, pokud nepředloží požadované dodatečné informace za účelem odstoupení.

Jakožto hlavní žadatel o registraci můžete zvýšit množstevní rozmezí společného předložení sami, pokud aktualizujete hlavní registrační dokumentaci, nemůžete ho však snížit. Pokud ovšem mají všichni účastníci společného předložení (kromě hlavního žadatele o registraci) registrováno nižší množstevní rozmezí, můžete agenturu ECHA požádat, aby snížila množstevní rozmezí společného předložení. Účastníci budou muset před podáním žádosti o změnu případně aktualizovat své dokumentace.

Jakmile agentura ECHA sníží množstevní rozmezí, budete muset aktualizovat dokumentaci hlavního žadatele o registraci a uvést nové množstevní rozmezí společného předložení. Nesmíte odstranit žádné z údajů, které odpovídají požadavkům na informace pro vyšší množstevní rozmezí, jelikož máte povinnost poskytnout veškeré dostupné údaje o příslušné látce.

 

 

Název společného předložení

Jakožto hlavní žadatel o registraci zvolíte název společného předložení při jeho vytvoření v systému REACH-IT a poté ho již nemůžete změnit. V opodstatněných případech můžete o změnu názvu požádat agenturu ECHA.

 

Zrušení prázdného společného předložení

Hlavní žadatel o registraci může zrušit společné předložení, které (omylem) vytvořil v systému REACH-IT za předpokladu, že žádný ze žadatelů o společnou registraci nepředložil svou dokumentaci (úspěšně či nikoli). Jestliže hlavní žadatel o registraci omylem vytvořené prázdné společné předložení nezruší, skuteční žadatelé o registraci dané látky poté nebudou moci vytvořit společné předložení a zaregistrovat ji. Pokud se tak stane, můžete o zrušení prázdného společného předložení požádat agenturu ECHA.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)