Behandelde voorwerpen

De Biocidenverordening (BPR) bevat voorschriften voor het gebruik van voorwerpen die met een of meer biociden zijn behandeld of waarin doelbewust een of meer biociden zijn verwerkt.

Overeenkomstig de verordening mogen voorwerpen uitsluitend zijn behandeld met biociden die in de EU goedgekeurde werkzame stoffen bevatten. Dit is een verandering ten opzichte van de Biocidenrichtlijn (op 1 september 2013 ingetrokken bij bedoelde Biocidenverordening ), waarbij voorwerpen die werden ingevoerd vanuit derde landen konden worden behandeld met stoffen die niet waren goedgekeurd in de EU, zoals hout behandeld met arsenicum en banken en schoenen die DMF bevatten.

Ondernemingen moeten de consumenten informatie kunnen verstrekken over de behandeling met biociden van het artikel dat ze verkopen. Indien een consument verzoekt om informatie over een behandeld voorwerp, moet de leverancier deze kosteloos binnen 45 dagen verstrekken.

Etikettering van behandelde voorwerpen

Fabrikanten en importeurs van behandelde voorwerpen zorgen ervoor dat producten zijn geëtiketteerd in overeenstemming met zowel de verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen als de aanvullende eisen zoals omschreven in de Biocidenverordening.

De Biocidenverordening verplicht fabrikanten en importeurs van behandelde voorwerpen tot etikettering van hun voorwerpen wanneer:

  1. er gesteld werd dat het behandelde voorwerp biocide-eigenschappen heeft;
  2. dit werd verlangd in de voorwaarden voor goedkeuring van de werkzame stof die in het biocideproduct voor de behandeling van het voorwerp is verwerkt.

De etiketten moeten eenvoudig te begrijpen en zichtbaar voor consumenten zijn.

Overgangsmaatregelen voor behandelde voorwerpen

De Biocidenverordening bevat een aantal maatregelen om de overgang van het systeem van de Biocidenrichtlijn naar de nieuwe voorschriften te versoepelen.

Sinds 1 september 2013 moeten de werkzame stoffen in een biocideproduct dat wordt gebruikt voor de te behandelen voorwerpen, al zijn toegelaten of onder beoordeling zijn voor de desbetreffende productsoort.

Vanaf 1 maart 2017 zal het niet langer mogelijk zijn waren op de EU-markt te brengen die zijn behandeld met biociden (of met opzet een biocide bevatten) die een nog niet goedgekeurde werkzame stof bevatten, welke in bijlage I is opgenomen, die nog wordt beoordeeld of waarvoor op 1 september 2016 geen volledig aanvraagdossier voor het desbetreffende producttype was ingediend.

Als de werkzame stof niet wordt goedgekeurd voor de desbetreffende productsoort mogen voorwerpen die een dergelijke biocide bevatten of die zijn behandeld met een biocideproduct die deze werkzame stof bevat 180 dagen na het besluit tot niet-goedkeuring van de werkzame stof niet langer in de handel zijn .

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)