Vereenvoudigde toelating

Een vereenvoudigde toelatingsprocedure is erop gericht het gebruik te bevorderen van biociden die minder schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid van mens en dier.

Om voor de vereenvoudigde toelatingsprocedure in aanmerking te komen, moet een biocide aan elk van de volgende voorwaarden voldoen:

 • alle werkzame stoffen die de biocide bevat, zijn opgenomen in Bijlage I van het BPR en voldoen aan de gespecificeerde beperkingen;
   
 • de biocide bevat geen bestanddeel dat aanleiding geeft tot bezorgdheid;
   
 • de biocide bevat geen nanodeeltjes; 
   
 • de biocide is afdoende effectief;
   
 • voor het werken met de biocide en voor het gebruik zoals bedoeld zijn geen persoonlijke beschermingsmiddelen nodig.

Als aan al deze voorwaarden is voldaan, kan de aanvrager bij ECHA via R4BP 3 een aanvraag voor een vergunning indienen en aangeven aan welke bevoegde autoriteit in welke lidstaat de aanvraag ter beoordeling wordt voorgelegd.

Indien via een vereenvoudigde procedure toelating is verleend, kan de biocide in andere lidstaten op de markt worden aangeboden zonder dat wederzijdse erkenning wordt verlangd. De vergunninghouder moet de desbetreffende lidstaten echter 30 dagen vóór het op hun grondgebied in de handel brengen van zijn product op de hoogte stellen. Deze aankondiging wordt gedaan in R4BP 3.