Aanvraagprocedure

Behalve voor wat de vereiste gegevens betreft, stemt de vereenvoudigde aanvraagprocedure voor toelating van een biocide overeen met de nationale toelatingsprocedure. Aanvragers moeten een ontwerpsamenvatting van de biocidekenmerken, de relevante werkzaamheidsgegevens en andere relevante informatie indienen om aan te tonen dat het product aan de voorwaarden voor een vereenvoudigde toelatingsprocedure voldoet. 
 
Aanvragen worden als een IUCLID-bestand via R4BP 3 ingediend.

Deze grafiek geeft een overzicht van de aanvraagprocedure voor vereenvoudigde toelating

Stappen

Het proces kent verschillende stappen. Elke stap moet worden voltooid voordat de aanvrager kan doorgaan naar de volgende stap. Het is belangrijk dat de aanvrager alle relevante termijnen in acht neemt, anders wordt de aanvraag in de loop van het proces verworpen.

 

Image

ECHA controleert of de aanvraag en de gegevens op correcte wijze zijn ingediend en informeert de  bevoegde beoordelingsinstantie via R4BP 3.

 
Image

De aanvrager betaalt de desbetreffende vergoeding aan de bevoegde beoordelingsinstantie binnen 30 dagen na factuurdatum en de bevoegde beoordelingsinstantie accepteert de aanvraag.

 
Image

De bevoegde beoordelingsinstantie heeft 90 dagen om het dossier te beoordelen en toestemming te verlenen voor het in de handel brengen van het product.

 
Image

Als het dossier onvolledig is, zal de bevoegde beoordelingsinstantie de aanvrager verzoeken de ontbrekende informatie te verschaffen. Doorgaans moet deze binnen 90 dagen worden geleverd. In dat geval zal de bevoegde beoordelingsinstantie binnen 90 dagen na ontvangst van de aanvullende informatie toestemming verlenen voor het product. 

 

Kennisgeving

Een biocide die in een lidstaat volgens de vereenvoudigde toelatingsprocedure is toegelaten, kan in andere lidstaten in de handel worden gebracht zonder voorafgaande verplichte wederzijdse erkenning.

Niettemin moet de vergunninghouder alle betrokken nationale bevoegde instanties minstens 30 dagen voordat hij het product op de markt brengt daarvan in kennis stellen.

Als een andere lidstaat het niet eens is met het oordeel dat de biocide aan de criteria voor een vereenvoudigde toelatingsprocedure voldoet, of meent dat het product niet is aangekondigd of onjuist is geëtiketteerd, kan hij de kwestie voorleggen aan de coördinatiegroep.