Collaborate with your co-registrants

Werk samen met uw mederegistranten

Alle mederegistranten hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om de gezamenlijk ingediende informatie van de registratie actueel te houden. Dit deel omvat informatie over de fysisch-chemische, toxicologische en ecotoxicologische eigenschappen van de chemische stof, de indeling en etikettering, en richtsnoeren voor veilig gebruik.

Indien de bijwerking betrekking heeft op gezamenlijk ingediende informatie, is het de verantwoordelijkheid van de hoofdregistrant om de registratie namens de leden van de gezamenlijke indiening bij te werken.

U moet een samenwerkingsovereenkomst afsluiten om het werk te beheren. Bovendien brengen sommige bijwerkingen mogelijk nieuwe kosten met zich mee. U moet dus ook een mechanisme hebben voor het maken van afspraken met uw mederegistranten over de verdeling van die kosten.

De gezamenlijk ingediende gegevens moeten in IUCLID-formaat worden bijgewerkt, bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

  • U hebt nieuwe gevaarlijke eigenschappen van de chemische stof ontdekt, bijvoorbeeld tijdens literatuuronderzoek of na doorgave van nieuwe informatie door een klant.
  • Een gezamenlijk ingediend chemisch veiligheidsrapport moet worden bijgewerkt na vaststelling van nieuwe of afgeraden toepassingen van de chemische stof.
  • De indeling en etikettering van uw chemische stof veranderen, bijvoorbeeld als gevolg van wijzigingen in de verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking (CLP) of wanneer nieuwe informatie over de gevaarlijke eigenschappen beschikbaar komt.
  • Een bedrijf dat onderdeel uitmaakt van de gezamenlijke indiening verhoogt zijn productievolume en verschuift naar een hogere hoeveelheidsklasse. Indien de noodzakelijke informatie voor registratie in de hogere hoeveelheidsklasse nog niet beschikbaar is in de gezamenlijke indiening, moet deze worden verzameld en in het dossier worden opgenomen. De mederegistranten moeten afspraken maken over de aanpak hiervan. U moet in ieder geval alle registranten die deel uitmaken van de gezamenlijke indiening vragen of zij relevante informatie hebben of ook willen overgaan naar een hogere hoeveelheidsklasse;
  • ECHA of een lidstaat verzoekt de mederegistranten om aanvullende informatie tijdens een dossier- of stoffenbeoordeling. De mederegistranten aan wie de beslissing is gericht moeten het eens worden over de aanpak om aan het verzoek te voldoen.