Waar u voor uw bedrijf rekening mee moet houden

Het vergt veel tijd, geld en knowhow om in een registratiedossier aan te tonen dat uw stof veilig wordt gebruikt .

Een dialoog en, normaal gesproken, contractuele overeenkomsten met bedrijven waarmee u de gezamenlijke registratie verricht, zijn nodig om overeenstemming te bereiken over het delen van de kosten van de vereiste verzameling van gegevens over gevaren en gerelateerde werkzaamheden met betrekking tot de risicobeoordeling. U moet het ook eens worden over de manier waarop deze informatie in het registratiedossier wordt gepresenteerd.

Denk eraan dat u met uw registratie uw klanten kunt laten zien dat u een verantwoordelijke leverancier bent die heeft bijgedragen aan een veiliger gebruik van chemische stoffen. 

 

1. Wat is de markt voor uw stof?

Ken de behoeften van uw klanten
De stof die u vervaardigt of invoert kan van groot belang zijn voor uw klanten. Informeer uw klanten vroegtijdig over uw voornemen de stof te registreren, zodat u de vraag naar de stof kunt begrijpen.

Denk aan de verwachte regelgeving voor uw stof
Geven de intrinsieke eigenschappen van uw stof aanleiding tot zorgen ten aanzien van de menselijke gezondheid of het milieu? Zo ja, kan het zijn dat uw stof in de nabije toekomst wordt uitgefaseerd in het kader van de REACH-processen.

2. Hoe beïnvloedt de REACH-registratie uw bedrijf?

Neem een besluit over het soort registratie
Bent u voornemens een registratie te verrichten voor 1 tot 10 ton per jaar of 10 tot 100 ton per jaar? Of is uw registratie uitsluitend bedoeld voor tussenproductgebruik? De vereiste gegevens voor uw registratie lopen sterk uiteen naar gelang van de hoeveelheid. Dit is uiteraard van invloed op de kosten.

Verzamel en beoordeel de beschikbare informatie over uw stof
Op basis van uw registratietype moet u informatie verzamelen over uw stof en de effecten ervan op de menselijke gezondheid en het milieu. Dit is het werk van deskundigen. Hebt u de knowhow in huis of moet u dit uitbesteden?

Stel uw eigen registratiedossier samen
Hoewel wordt verwacht dat de meeste informatie gezamenlijk met andere bedrijven wordt ingediend, moet bepaalde informatie door elke afzonderlijke registrant worden verstrekt. U moet beslissen of u dit werk wilt uitbesteden of zelf wilt uitvoeren.

Bereken de REACH-registratievergoeding
Bij een REACH-registratie moet een vergoeding aan ECHA worden betaald, die varieert van 65 tot 4 674 euro voor registraties van hoeveelheden tussen de 1 en 100 ton per jaar, afhankelijk van de grootte van uw bedrijf en het type registratie.

Kleine en middelgrote ondernemingen profiteren van een lagere registratievergoeding. U moet zorgvuldig nagaan of u in deze categorie valt.

Breng de toepassingen en gebruiksomstandigheden voor uw stof voor uw eigen gebruik en gebruiken in uw toeleveringsketen in kaart
Zijn er toepassingen die u geheim wilt houden? Als dit een stof betreft die u wilt registeren met een hoeveelheidsklasse van 10 ton per jaar of meer, moet u zelf een chemischeveiligheidsbeoordeling voor deze stof uitvoeren.

Weet u waarvoor uw stof hoofdzakelijk wordt gebruikt door uw klanten? Welke toepassingen wilt u in uw registratie steunen?

Kent u uw klanten en leveranciers goed? Zo ja, dan zullen zij u waarschijnlijk helpen bij het verzamelen van de informatie die u nodig hebt voor uw registratie. Zo niet, moet u tijd en middelen vrijmaken om de nodige gegevens te verzamelen.

Bent u lid van een brancheorganisatie? Zo ja, hebben zij de werkzaamheden met betrekking tot het verzamelen van informatie over toepassingen geregeld? Wanneer dit niet het geval is, kan het zijn dat u deze informatie zelf moet samenstellen.

Houd uw registratie actueel
Na de registratie bent u verplicht de registraties actueel te houden. Nieuwe toepassingen moeten bijvoorbeeld worden beoordeeld om aan te tonen dat deze veilig zijn en moeten in de registratie worden opgenomen. De autoriteiten kunnen ook om actualiseringen verzoeken. Reserveer middelen voor de actualiseringen.

3. U moet samenwerken met andere bedrijven.

Vind uw mederegistranten
Als er mederegistranten voor uw stof zijn, is het de bedoeling dat u de kosten van de registratie met hen deelt. Zo worden uw individuele kosten verlaagd. Een gezamenlijke registratie helpt ook te voorkomen dat dubbel werk wordt verricht.

Het kan ook zijn dat u de enige bent die de stof registreert. Hoewel dit betekent dat geen middelen worden besteed aan de samenwerking met anderen, komt al het werk met betrekking tot de registratie voor uw rekening.

Begin de samenwerking met uw mederegistranten
Mederegistranten moeten overeenstemming bereiken over hoe zij samenwerken. Dit is het gemakkelijkst wanneer uw mederegistranten de registratie reeds hebben verricht, bijvoorbeeld voor de REACH-termijnen van 2010 of 2013.

Als u de samenwerking met uw mederegistranten vanaf het begin moet organiseren, vergt dit tijd en middelen in de opstartfase van de samenwerking.

Communiceer met uw mederegistranten
U moet het eens worden met uw mederegistranten over de inhoud van de gezamenlijke indiening. Dit betekent dat u moet investeren in samenwerkingsactiviteiten, zoals vergaderingen of webconferenties.

Beoordeel de informatie waarover u als groep mederegistranten beschikt
Op basis van uw registratietype en de door uw mederegistranten verzamelde informatie moet u de betrouwbaarheid en de relevantie van de informatie beoordelen. Dit is het werk van deskundigen. U moet samen met uw mederegistranten besluiten of deze taak moet worden uitbesteed.

Onderhandel over het delen van gegevens
Eigenaren van gegevens hebben recht op een vergoeding voor deze gegevens. U moet middelen reserveren voor deze onderhandelingen.

Verzamel de ontbrekende informatie voor uw registratie
Als uw mederegistranten niet beschikken over alle voor de registratie vereiste informatie, moet u beslissen wat de beste manier is om de ontbrekende informatie te verkrijgen. Denk eraan dat proeven met gewervelde dieren slechts in laatste instantie mogen worden uitgevoerd. Dit is het werk van deskundigen. U moet samen met uw mederegistranten besluiten of deze taak moet worden uitbesteed.

Stel het registratiedossier samen
De registratie-informatie moet per veld in een registratiedossier worden ingevuld. U moet samen met uw mederegistranten besluiten of deze taak moet worden uitbesteed.

Houd uw registratie actueel
Na de registratie bent u verplicht ook het gezamenlijke deel van uw registraties actueel te houden. Bovendien kunnen de autoriteiten om actualiseringen verzoeken. Reserveer middelen voor de actualiseringen.

 

4. Het werk intern organiseren

Beoordeel hoeveel stoffen u wilt registreren en stel een plan op om dit werk over een bepaalde periode te verspreiden
Het opstellen van een registratie kan een jaar in beslag nemen. Als er geen bestaande informatie beschikbaar is over de gevaren, kan dit zelfs nog langer duren. Als u verschillende stoffen wilt registeren, moet u een duidelijk projectplan opstellen, zodat u de werklast kunt beheren.

Kijk bij het vaststellen van de prioriteiten naar welke van uw stoffen reeds geregistreerd zijn, voor welke stoffen u mederegistrant zult zijn en voor welke stoffen u hoofdregistrant wilt zijn.

Doorloop, indien u meerdere stoffen wilt registreren, zo vroeg mogelijk het gehele registratieproces voor één stof. Op deze manier leert u het proces en de instrumenten kennen en kunt u de resterende werklast inschatten.

Stroomlijn uw interne processen voor de REACH-registratie
Weten uw collega's wat REACH is en wat REACH betekent voor uw bedrijf? Op de lange termijn loont het zich om te beschikken over een intern volgsysteem voor REACH-kwesties. U moet hierbij bijvoorbeeld de afdelingen facturatie en verkoop en de collega's die de veiligheidsinformatiebladen opstellen betrekken.

Maak een plan voor het volgen van de stofvolumes in uw bedrijf. Voor één stof kan bijvoorbeeld sprake zijn van invoer uit verschillende landen, gebruik als tussenproduct en als niet-tussenproduct en invoer van de stof als zodanig en in mengsels – dit is allemaal van invloed op uw plichten.

Anticipeer op de noodzaak om uw veiligheidsinformatiebladen te herzien
Nieuwe informatie die tijdens het registratieproces wordt verzameld, kan leiden tot veranderingen, bijvoorbeeld in de indeling van de stof, en de veiligheidsinformatiebladen moeten worden geactualiseerd. Wanneer het veiligheidsinformatieblad geactualiseerd is, moet u blootstellingsscenario's aanhechten voor gevaarlijke stoffen met een registreerde hoeveelheid van 10 ton per jaar of meer.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)