Waar u voor uw bedrijf rekening mee moet houden

Het vergt veel tijd, geld en knowhow om in een registratiedossier aan te tonen dat uw stof veilig wordt gebruikt.

Een dialoog en, normaal gesproken, contractuele overeenkomsten met bedrijven waarmee u de gezamenlijke registratie verricht, zijn nodig om overeenstemming te bereiken over het delen van de kosten van de vereiste verzameling van gegevens over gevaren en gerelateerde werkzaamheden met betrekking tot de risicobeoordeling. U moet het ook eens worden over de manier waarop deze informatie in het registratiedossier wordt gepresenteerd.

Denk eraan dat u met uw registratie uw klanten kunt laten zien dat u een verantwoordelijke leverancier bent die heeft bijgedragen aan een veiliger gebruik van chemische stoffen. 

 

1. Wat is de markt voor uw stof?

Ken de behoeften van uw klanten
Informeer uw klanten vroegtijdig over uw voornemen de stof te registreren, zodat u een goed beeld krijgt van de vraag naar de stof.

Denk aan de verwachte regelgeving voor uw stof
Geven de intrinsieke eigenschappen van uw stof aanleiding tot zorgen ten aanzien van de menselijke gezondheid of het milieu? Zo ja, dan kan het zijn dat uw stof in de nabije toekomst wordt uitgefaseerd in het kader van de REACH-processen, zoals autorisatie.

2. Hoe beïnvloedt de REACH-registratie uw bedrijf?

Neem een besluit over het soort registratie
Binnen welke hoeveelheidsklasse wilt u uw stof registreren?  Is uw registratie alleen bedoeld voor tussentijds gebruik onder strikt gecontroleerde voorwaarden? De benodigde gegevens en kosten m.b.t. uw registratie zijn erg verschillend per hoeveelheid en type registratie.

Verzamel en beoordeel de beschikbare informatie over uw stof
Op basis van uw registratietype moet u informatie verzamelen over uw stof en de effecten ervan op de menselijke gezondheid en het milieu. Dit is het werk van deskundigen. Hebt u de knowhow in huis of moet u dit uitbesteden?

Stel uw eigen registratiedossier samen
Hoewel wordt verwacht dat de meeste informatie gezamenlijk met andere bedrijven wordt ingediend, moet bepaalde informatie door elke afzonderlijke registrant worden verstrekt. U moet beslissen of u dit werk wilt uitbesteden of zelf wilt uitvoeren.

Bereken de REACH-registratievergoeding
Voor de REACH-registratie betaalt u een vergoeding aan ECHA, die afhankelijk is van de hoeveelheidsklasse, het type registratie en de omvang van uw bedrijf.

Kleine en middelgrote ondernemingen profiteren van een lagere registratievergoeding. U moet goed controleren of u in deze categorie valt omdat ECHA in een later stadium mogelijk vraagt om adequate documentatie.

Breng de toepassingen en gebruiksomstandigheden voor uw stof voor uw eigen gebruik en gebruiksvormen in uw toeleveringsketen in kaart
Zijn er toepassingen die u geheim wilt houden? Als dit een stof betreft die u wilt registeren met een hoeveelheidsklasse van 10 ton per jaar of meer, moet u zelf een chemischeveiligheidsbeoordeling voor deze stof uitvoeren.

Weet u waarvoor uw stof hoofdzakelijk wordt gebruikt door uw klanten? Welke toepassingen wilt u in uw registratie steunen?

Kent u uw klanten en leveranciers goed? Zo ja, dan zullen zij u waarschijnlijk helpen bij het verzamelen van de informatie die u nodig hebt voor uw registratie. Zo niet, moet u tijd en middelen vrijmaken om de nodige gegevens te verzamelen.

Bent u lid van een brancheorganisatie? Zo ja, hebben zij de werkzaamheden met betrekking tot het verzamelen van informatie over toepassingen geregeld? Wanneer dit niet het geval is, kan het zijn dat u deze informatie zelf moet samenstellen.

Houd uw registratie actueel
Na de registratie bent u verplicht de registraties actueel te houden. Nieuwe toepassingen moeten bijvoorbeeld worden beoordeeld om aan te tonen dat deze veilig zijn en moeten in de registratie worden opgenomen. De autoriteiten kunnen ook om actualiseringen verzoeken. Reserveer middelen voor de actualiseringen.

3. U moet samenwerken met andere bedrijven.

Vind uw mederegistranten
Als er mederegistranten voor uw stof zijn, is het de bedoeling dat u de kosten van de registratie met hen deelt. Zo worden uw individuele kosten verlaagd. Een gezamenlijke registratie helpt ook te voorkomen dat dubbel werk wordt verricht en dierproeven dubbel worden uitgevoerd.

Het kan ook zijn dat u de enige bent die de stof registreert. Hoewel dit betekent dat geen middelen worden besteed aan de samenwerking met anderen, komt al het werk met betrekking tot de registratie voor uw rekening.

Begin de samenwerking met uw mederegistranten
Mederegistranten moeten overeenstemming bereiken over hoe zij samenwerken.

Als u de samenwerking vanaf het begin moet organiseren, vergt dit tijd en middelen in de opstartfase van de samenwerking.

Als uw stof reeds is geregistreerd, dan verloopt uw registratieproces doorgaans sneller en bestaat over het algemeen uit het overeenstemmen van gegevens en het delen van de kosten met de bestaande registranten.

Communiceer met uw mederegistranten
U moet het met uw mederegistranten eens worden over de inhoud van de gezamenlijke indiening. Dit betekent dat u moet investeren in samenwerkingsactiviteiten, zoals vergaderingen of webconferenties.

Beoordeel de informatie waarover u als groep mederegistranten beschikt
Op basis van uw registratietype en de door uw mederegistranten verzamelde informatie moet u de betrouwbaarheid en de relevantie van de informatie beoordelen. Dit is het werk van deskundigen. U moet samen met uw mederegistranten besluiten of deze taak moet worden uitbesteed.

Onderhandel over het delen van gegevens
Eigenaren van gegevens hebben recht op een vergoeding voor deze gegevens. U moet middelen reserveren voor deze onderhandelingen.

Verzamel de ontbrekende informatie voor uw registratie
Als uw mederegistranten niet beschikken over alle voor de registratie vereiste informatie, moet u beslissen wat de beste manier is om de ontbrekende informatie te verkrijgen. Dit is het werk van deskundigen. U moet samen met uw mederegistranten besluiten of deze taak moet worden uitbesteed.

Denk eraan dat proeven met gewervelde dieren slechts in laatste instantie mogen worden uitgevoerd.

Stel het registratiedossier samen
De registratie-informatie moet per veld in een registratiedossier worden ingevuld. U moet samen met uw mederegistranten besluiten of deze taak moet worden uitbesteed.

Houd uw registratie actueel
Na de registratie bent u verplicht ook het gezamenlijke deel van uw registraties actueel te houden. Bovendien kunnen de autoriteiten om actualiseringen verzoeken. Reserveer middelen voor de actualiseringen en stem een actualisatieproces overeen met uw mederegistranten.

 

4. Het werk intern organiseren

Stroomlijn uw interne processen voor REACH-registratie
Een registratie voorbereiden kan tot een jaar in beslag nemen. Als er geen bestaande informatie beschikbaar is over de gevaren, kan dit zelfs nog langer duren. Als u verschillende stoffen wilt registeren, moet u een duidelijk projectplan opstellen, zodat u de werklast kunt beheren.

Kennen uw collega’s REACH en weten zij wat dit voor uw bedrijf betekent? Op de lange termijn loont het zich om te beschikken over een intern volgsysteem voor REACH-kwesties. U moet hierbij bijvoorbeeld de afdelingen facturatie en verkoop en de collega’s die de veiligheidsinformatiebladen opstellen betrekken.

Maak een plan voor het volgen van de stofvolumes in uw bedrijf. Voor één stof kan bijvoorbeeld sprake zijn van invoer uit verschillende landen, gebruik als tussenproduct en als niet-tussenproduct en invoer van de stof als zodanig en in mengsels – dit is allemaal van invloed op uw plichten.

Anticipeer op de noodzaak om uw veiligheidsinformatiebladen te herzien
Nieuwe informatie die tijdens het registratieproces wordt verzameld, kan leiden tot veranderingen, bijvoorbeeld in de indeling van de stof, en de veiligheidsinformatiebladen moeten worden geactualiseerd. Wanneer het veiligheidsinformatieblad geactualiseerd is, moet u blootstellingsscenario’s aanhechten voor gevaarlijke stoffen met een registreerde hoeveelheid van 10 ton per jaar of meer.