How to update your previously notified substance (NONS)

Kuidas ajakohastada varem teatatud aineid (NONS)

Enne REACH-määrust kehtinud direktiivi 67/548/EMÜ uutest ainetest teatamise süsteemi (NONS) alusel teatatud aineid käsitatakse registreerituna.

Igale direktiivi 67/548/EMÜ kohasele teatisele anti 2008. aastal registreerimisnumber. Te saate oma NONS-teatisele määratud registreerimisnumbrit taotleda kuni 2022. aasta juulini.

Kui te ei ole registreerimisnumbrit taotlenud ja soovite tootmist või importimist uuesti alustada, peate registreerima aine vastavalt REACH-määrusele uue registreerijana.

Ka NONS-registreerijad peavad oma registreerimisi ajakohastama ning REACH-määruses esitatud teabenõuded on direktiivi 67/548/EMÜ nõuetest erinevad. Ajakohastamine ei pruugi aga tähendada, et peate esitama kogu REACH-määruse kohaselt nõutava teabe. Sellise registreerimise ajakohastamiseks vajaliku teabe leiate ECHA käsiraamatu „Kuidas koostada registreerimis- ja PPORD-toimikuid“ 4. lisast. See sõltub teie olukorrast.

Igal juhul peab registreerimise ajakohastamine sisaldama CLP-määruse kohast klassifikatsiooni ja märgistust ning see läbib terviklikkuse kontrolli vastavalt teie olukorrale, nagu on kirjeldatud allpoolsetes jaotistes.

Et ajakohastada kogusevahemikku või saada ühise esitamise juhtregistreerijaks, peab toimik vastama kõigile REACH-määruses esitatud teabenõuetele.

Allpool jaotistes selgitatakse, kuidas ajakohastada varem teatatud aine registreeringut.

 

1. Liituge ühise esitamisega või looge see ise

Teie direktiivi 67/548/EMÜ kohane teade on kantud ECHA andmebaasi kui „individuaalne registreering“. Nagu iga registreerija, peate teabe esitama ühiselt.

Seetõttu kontrollige enne ajakohastamist, kas aine kohta on tehtud ühine esitamine. Kui ühine esitamine on olemas, peate sellega liituma.

Kui aine kohta ei ole ühist esitamist, tuleks ühise esitamise loomist ja juhtregistreerija määramist arutada teiste individuaalsete (ja potentsiaalsete) registreerijatega. Kui teisi (potentsiaalseid) registreerijaid ei ole, võite kas:

  • luua ühise esitamise ise ja saada oma registreeringu ajakohastamisega juhtregistreerijaks või
  • ajakohastada oma individuaalne registreering. Sellisel juhul on nii, et kui mõni teine registreerija loob hiljem teie aine kohta ühise esitamise, peate enne oma registreeringu järgmist ajakohastamist ühise esitamisega liituma.

Ühise esitamisega liitumist on selgitatud registreerimisetappide 2. etapis „Kaasregistreerijate leidmine“ ja ühise esitamise loomist on selgitatud 3. etapis „Korraldage tegevust kaasregistreerijatega“.

 

2. Hankige IUCLID 6-st oma teadusandmed.

Laadige oma registreerimistoimik REACH-ITist alla. Seejärel importige see oma IUCLIDi andmebaasi ja edastage teave oma toimikust andmekogumisse, et alustada toimiku ajakohastamist.

Kui kõik teie esitatud andmed ei ole andmekogus saadaval, võtke nende taotlemiseks ühendust selle liikmesriigi pädeva asutusega, kus teade esitati.

 

3. Ajakohastamine juhtregistreerijana

Teie aine kohta ühiselt esitatud teave peab vastama REACH-määruse teabenõuetele. Standardse (täieliku) registreerimise korral ühiselt esitatav teave peab hõlmama vähemalt nõudeid, mis kehtivad 1–10 tonni aastase kogusevahemiku registreerimise kohta.

Kui teie kogusevahemik on suurem, saate esitada nõutava lisateabe eraldi (loobudes ühisest esitamisest). Varasema NONS-teatajana võib teie eraldi esitatav teave sisaldada erandeid, sest ainest on vastavalt direktiivile 67/548/EMÜ eelnevalt teatatud.

 

4. Ajakohastamine liikmesregistreerijana

Kui teie aine kohta on olemas ühine esitamine, peate liituma liikmesregistreerijana. Seejärel saate esitada ajakohastatud toimiku liikmesregistreerijana.

Kui tuginete juhtregistreerija poolt ühiselt esitatud teabele, peate ajakohastama üksnes oma teavet, näiteks aine koostist, toodetud või imporditud koguseid ja aine kasutusalasid oma tarneahelas.

Kui te ei tugine juhtregistreerija poolt ühiselt esitatud teabele või selle osale, peate selle teabe ise esitama (loobudes ühisest esitamisest). Kui teie praegused toodetud või imporditud kogused ei ületa järgmise kogusevahemiku künnist, saate teha mõnest teabenõudest erandi, sest ainest on vastavalt direktiivile 67/548/EMÜ eelnevalt teatatud.

 

5. Ajakohastamine suuremasse kogusevahemikku

Kui toodetud või imporditud aine kogus ületab järgmise kogusevahemiku künnise, peate oma registreeringut ajakohastama. Ajakohastamise ajakava on jaotises Ajakohastamise tähtaegade järgimine.

Ajakohastamine peab vastama REACH-määruse teabenõuetele ja läbima uue kogusevahemiku puhul standardse terviklikkuse kontrolli. Te ei saa enam erandeid kasutada, sest ainest on vastavalt direktiivile 67/548/EMÜ eelnevalt teatatud.

Alustage ECHA-le päringu esitamisest ja pidage nõu kaasregistreerijatega.

 

6. Konfidentsiaalsustaotluste ajakohastamine

Vaadake järele, kas teie teates sisalduv teave, mille konfidentsiaalsusega liikmesriigid direktiivi 67/548/EMÜ alusel nõustusid, vajab endiselt konfidentsiaalset käsitlemist. Kui jah, tuleb teil see ajakohastuses ära märkida.

Kui taotlete oma ajakohastuses uue teabe konfidentsiaalsust, peate seda põhjendama ja maksma tasu nagu iga teinegi registreerija.

Lisateave REACH-määruse kohaste konfidentsiaalsustaotluste kohta on käsiraamatus „REACH-määruse kohane teabe levitamine ja konfidentsiaalsus“.

Ajakohastamise koostamisel on abiks järgmised IUCLIDi vahendid:

  • Avaldatava teabe eelvaate tööriista abil saate vaadata, milline teie toimiku teave avaldatakse ECHA veebilehel;
  • Tasukalkulaator arvutab teie konfidentsiaalsustaotluste ja muude registreerimisega seotud tasude kulud.

 

7. Ajakohastamine, et teatada tootmise või impordi lõpetamisest

Kui te ainet enam ei tooda ega impordi, peate tootmise või impordi lõpetamisest teatama ECHA-le REACH-ITi aine viitenumbri lehel oleva funktsiooni „Tootmise või impordi lõpetamine“ abil.

Tootmise või impordi lõpetamine on pöörduv – see tähendab, et saate tootmist või importi alustada uuesti ühe nupuvajutusega, ilma et peaksite end uuesti registreerima –, v.a juhul, kui lõpetasite tootmise või impordi pärast hindamisotsuse kavandi saamist. Lisateave on praktilistes juhendites „Kuidas toimida aine hindamisel“ ja „Kuidas toimida toimiku hindamisel“.

How to update your previously notified substance related