Nõutav teave: 1–10 tonni aastas

Aine registreerimiseks kogusevahemikus 1–10 tonni aastas peate esitama REACH-määruse VII lisa 1. veerus määratletud teabe, sealhulgas teatud füüsikalis-keemilised andmed, toksikoloogilise teabe ja ökotoksikoloogilise teabe, välja arvatud nõuded, mida teie ainele ei kohaldata. Lisa 2. veerus on täpsustatud konkreetsete omaduste teabenõuete kohandamisvõimalusi. Standardteabenõudeid võib kohandada ka XI lisas toodud üldiste eeskirjade kohaselt.

Katsetamisettepaneku koostamise kohustus kehtib ka siis, kui potentsiaalsed registreerijad teevad lisade 2. veerus sätestatud eeskirjade tõttu ettepaneku teha VII ja VIII lisa standardnõuete alternatiivina IX ja X lisa (kõrgema tasandi) katsed.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)