Andmete kogumise strateegia

Enne aine registreerimist on neli andmekogumise etappi. Leppige kaasregistreerijatega kokku, kuidas tööd jaotada või kas sellest osa või kogu töö väljast tellida.

 

1. Koguge kokku kogu kättesaadav teave

Koguge kokku teie ainet käsitlevate olemasolevate uuringute/katsete tulemused ja hinnake nende kvaliteeti.

Peaksite ka läbi vaatama kättesaadava teaduskirjanduse ja käsiraamatud. Kirjandusest pärinevat teavet on sageli võimalik kasutada aine füüsikalis-keemiliste omaduste kirjeldamisel, kui leidub küllalt sõltumatuid allikaid.

 

2. Võtke arvesse teabevajadust

Uurige välja, millist teavet te oma kogusevahemiku jaoks vajate.

Registreerimistoimiku ühine osa peab hõlmama VII lisas määratletud nõutavat teavet kuni kaasregistreerijate registreeritud suurima kogusevahemikuni.

Veenduge, et kaalute kõige ajakohasemaid katsetele esitatavaid nõudeid. Uurige REACH-määruse teksti ja määrusega seotud seadusandlust.

 

3. Puuduva teabe tuvastamiseks ja kaasregistreerijatega jagamiseks võrrelge 1. ja 2. etappi.

Teabele esitatavaid nõudeid ja olemasolevat teavet võrreldes peaksite saama teha järeldused, mis käsitlevad järgmist:

  • millised kvaliteetsed andmed on teie kaasregistreerijate rühmas saadaval ja mida tuleb jagada;
  • milline teave on puudu, s.o teie kaasregistreerijate rühmas on andmelünki.

NB! Andmed peavad olema piisavad, usaldusväärsed, asjakohased ja täitma teabele esitatavaid nõudeid.

 

4. Koostage uut teavet

Teavet saab uutest katsetest, mille võib tellida mõnelt sellele keskendunud ettevõttelt (laboratoorium või lepinguline uurimisorganisatsioon). Katse metoodika peab olema asjaomane ja katse peab olema teie aine suhtes asjakohane.

Keskkonna või inimtervisega seotud omaduste katsete jaoks peab katselabor täitma hea laboritava nõudeid, kuid füüsikalis-keemiliste omaduste jaoks pole see vajalik.

Oluline on, et loomkatseid võib teha ainult muude võimaluste puudumise korral; kõigepealt tuleb kaaluda muid teabe kogumise viise (vt praktilist juhendit „Millised on loomkatsete alternatiivid”).

Kui olete saanud tulemuse, et teie aine võib kujutada endast riski, tuleb teil jätkata uurimist ja teha kindlaks vahendid, mille abil koguda teavet rohkem, kui on ette nähtud teie kogusevahemikule esitatavate nõuetega. REACH-määruse IX ja X lisas kirjeldatud testide puhul peavad registreerijad ECHA-le esitama katsete tegemise ettepaneku. Alles pärast seda, kui ECHA on ettepaneku heaks kiitnud, saate teie ja kaasregistreerijad katsega jätkata.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)