Skip to Content
Skip to Content

Andmete kogumise strateegia

Aine registreerimiseks andmete kogumisel järgige neid nelja sammu. Leppige kaasregistreerijatega kokku, kuidas tööd jaotada või kas sellest osa või kogu töö väljast tellida.

 

1. Koguge kokku kõik kättesaadav teave

Koguge kokku teie ainet käsitlevad olemasolevad uuringute/katsete tulemused ja hinnake nende kvaliteeti.

Peaksite ka läbi vaatama kättesaadava teaduskirjanduse ja käsiraamatud. Kirjandusest pärinevat teavet on sageli võimalik kasutada aine füüsikalis-keemiliste omaduste kirjeldamisel, kui leidub küllalt sõltumatuid allikaid.

 

2. Kaaluge oma teabevajadusi

Teil on vaja teada nõudeid, mis on teie aine registreerimise suhtes asjakohased. Need sõltuvad teie imporditava või toodetava aine kogusest ja omadustest. Mida suurem kogus, seda rohkem teavet on vaja.

Ärge unustage, et aineteabe vahetuse foorumis (SIEF) peavad kõige suuremat koguste vahemikku käsitlevale teabele esitatavad nõuded olema kaetud toimiku ühisosaga.

Veenduge, et kaalute kõige ajakohasemaid katsetele esitatavaid nõudeid.
Kontrollige seda REACH-määruse asjaomastest lisadest (VII–X lisa).

 

3. Tehke kindlaks teabelüngad

Teabele esitatavaid nõudeid ja olemasolevat teavet võrreldes peaksite saama teha järeldused, mis käsitlevad järgmist:

  • milline kvaliteetne teave on juba kättesaadav teie aineteabe vahetuse foorumis (SIEF) ja vajab jagamist kõikide sama aine registreerijatega;
  • milline teave on teie SIEFist puudu, et aine nõuetele vastavalt registreerida.

NB! Andmed peavad olema piisavad, usaldusväärsed, asjakohased ja täitma teabele esitatavaid nõudeid.

 

4. Teabe saamine

Kui olete kindlaks teinud teabelünga, tuleb teil leida võimalus seda täita.

Ärge unustage, et selgroogsete loomadega katsete tegemine on alati kõige viimane abinõu. Seega tuleb teil teabe saamiseks kõigepealt kaaluda kõiki muid võimalusi. Näiteks võiksid sobida analoogsed ained või struktuuril rajanevad prognoosid.

Vt rohkem teavet leheküljelt Tarbetute loomkatsete vältimine.

Kui teete järelduse, et peate teabe saama uute katsetega, kaaluge sellele spetsialiseerunud ettevõtte palkamist (laboratoorium / lepinguline uurimisasutus), kes teeks katsed teie eest. Katse metoodika peab olema asjaomane ja katse peab olema teie aine suhtes asjakohane.

Keskkonna või inimtervisega seotud omaduste katsete jaoks peab katselabor täitma hea laboritava nõudeid, kuid füüsikalis-keemiliste omaduste jaoks pole see vajalik.

Kui olete saanud tulemuse, et teie aine võib kujutada endast riski, tuleb teil jätkata uurimist ja teha kindlaks vahendid, mille abil koguda teavet rohkem, kui on ette nähtud teie koguse vahemikule esitatavate nõuetega.

NB! Enne selliste katsete tegemist, mida tavaliselt nõutakse üksnes suurtes kogustes toodetavate või imporditavate ainete korral (ja mida on kirjeldatud REACH-määruse IX ja X lisas), tuleb teil kõigepealt esitada Euroopa Kemikaaliametile (ECHA) katsete läbiviimise ettepanek. Alles siis, kui ECHA on ettepaneku vastu võtnud, saate teie ja kaasregistreerijad jätkata katse läbiviimisega.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)


Route: .live2