Kas pean aine registreerima?

Selgitage välja, kas teie või tarneahela muu tegutseja peab aine registreerima. 

 

1. Kes te registreerijana olete?

Registreerida saab ainult teie riigi seaduse määratlusele vastav füüsiline isik või juriidilise isiku esindaja. Kui teie ettevõttel on mitu juriidilist isikut, näiteks tütarettevõtet või filiaali, peab registreerimistoimiku esitama neist igaüks eraldi.

 

2. Kus te asute?

Registreerida saate ainult siis, kui olete asutatud Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP). Sellesse kuuluvad Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi Vabariik ja Ungari.

Kui olete asutatud väljaspool EMPd, peab teie aine registreerima importija või ainuesindaja.

 

3. Mis on teie roll tarneahelas?

REACH-määruses on tarneahela rollide konkreetsed määratlused, mis võivad erineda mujal kasutatavatest määratlustest.

Teil võib olla aine suhtes mitu rolli – arvestage neid kõiki.

Peate aine registreerima, kui:

 • toodate ainet: toodate ainet vahetult või eraldate seda; 
 • vastutate aine impordi eest EMP-sse: te vastutate aine (ainena, segu või toote koostises) füüsilise sissetoomise eest EMP territooriumile; registreerida ei ole siiski vaja, kui
  • kõik teie tarnijad on määranud ainuesindajad või 
  • te reimpordite registreeritud ainet või 
  • aine kuulub reekspordi tõttu tollijärelevalve alla; 
 • toodate või impordite toodet: te lisate ainet või segu toote tootmisel materjali sisse või peale või vastutate sellise toote EMP-sse importimise eest; registreerida ei ole siiski vaja, kui
  • aine eraldumist tootest ei ole ette nähtud või 
  • mõni ettevõte on aine sama kasutusala juba registreerinud; 
 • teid on määratud ainuesindajaks: teie tarnijad väljaspool EMPd (toote või segu tootjad) on määranud teid täitma REACH-kohustusi, mis vastasel juhul oleksid nende importijatel. 

 

Registreerida ei ole vaja, kui te ainult

 • levitate ainet: ladustate ja turustate ainet eraldi või segudes kolmandatele isikutele; 
 • paigutate ümber: paigutate aineid või segusid ühest mahutist teise, tavaliselt ümberpakendamisel või tootenime muutmisel; 
 • toodate segusid (nt värve, liime, detergente, diagnostikakomplekte), mida tavaliselt tarnitakse allkasutajatele; 
 • olete lõppkasutaja: kasutate keemiatooteid, kuid ei tarni neid allkasutajatele.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)