Kas aine tuleb registreerida?

Kui teate aine identifitseerimisandmeid, peate kontrollima, kas aine tuleb registreerida või on registreerimisest vabastatud.

ECHA veebilehel on võimalik kontrollida, kas aine on juba registreeritud. See on esimene märk sellest, kas teie aine tuleb registreerida.

 

1. etapp. Kontrollige, kas teie aine on ainerühmast tulenevalt registreerimisest vabastatud.

Olenemata kasutusviisist ei ole vaja registreerida järgmisi aineid:

 • polümeerid: kui aine vastab REACH-määruse polümeeri määratlusele, ei ole vaja seda registreerida, kuid polümeeride tootmiseks kasutatavaid monomeere ja muid aineid võib siiski olla vaja registreerida;
 • REACH-määruse V lisa ained: loetelus on 13 laia ainekategooriat;
 • REACH-määruse IV lisa ained: loetelus on 68 minimaalset riski põhjustavat, tavaliselt loodusliku päritoluga ainet, sh vesi;
 • radioaktiivsed ained: aineid, mille kiirguse eest on vaja inimesi ja keskkonda kaitsta, reguleeritakse Euratomi direktiiviga;
 • ained, mis on registreerimisest vabastatud liikmesriigi tasandil riigikaitse huvides.
2. etapp. Kontrollige, kas teie aine kasutusala on registreerimisest vabastatud.
Registreerida ei ole vaja järgmisi aineid, kui neid kasutatakse ainult kirjeldatud viisil:
 
 • isoleerimata vaheained: vaheained, mida ei eemaldata sünteesi jooksul tahtlikult (v.a proovivõtuks) seadmetest, milles süntees toimub;
 • toote- ja tehnoloogiaalases uurimis- ja arendustegevuses (PPORD) kasutatavad ained: need ained on registreerimisest vabastatud 5 aastaks (pikendamine on võimalik), kui esitate ECHA-le PPORD-teate;
 • toiduainetes või söödas kasutatavad ained (sh kasutamine lisaainena või lõhna- ja maitseainena);
 • inim- või loomaravimite toimeained või abiained;
 • biotsiidide või taimekaitsevahendite toimeained. Need loetakse juba registreerituks.

Kui teie ainel on muid kasutusalasid peale nende, mis on registreerimisest vabastatud, tuleb aine nende kasutusalade jaoks registreerida.

 

3. etapp. Kontrollige, kas teie aine on registreerimisest vabastatud päritolu või ajaloo tõttu.
Registreerida ei ole vaja järgmisi aineid:
 
 • ained, mis on juba registreeritud, eksporditud ja uuesti EMP-sse imporditud; 
 • reekspordi tõttu tollijärelevalve alla kuuluvad ained; 
 • jäätmed: aineid, mida kõrvaldatakse jäätmete raamdirektiivis määratletud jäätmetena (majapidamisjäätmed, kutsekasutuse jäätmed ja tööstusjäätmed), ei ole vaja registreerida, kuid jäätmetest taaskasutusse võetud ained tuleb üldiselt registreerida, v.a
 • taaskasutusse võetud ained, mis on juba registreeritud.
Järgmistele ainetele kohaldatakse REACH-määruse erisätteid, kuid need ei ole registreerimisest vabastatud: 
 
 • nanoosakesed; 
 • mitteohtlikud ained ja klassifitseerimata ained; 
 • kosmeetikatoodetes sisalduvad ained;
 • toiduga kokkupuutuvad materjalid;
 • kütused; 
 • segudes alla teatud kontsentratsioonipiiri sisalduvad ained;
 • kohapeal kasutatavad või transporditavad isoleeritud vaheained; 
 • väga ohtlikud ained; 
 • ained, millele kohaldub autoriseerimisnõue või piirang; 
 • ained, millest keegi teine on direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt teatanud. 
Kui olete ainest teatanud ise, loetakse teie teade REACH-registreerimistoimikuks ja olete kohustatud seda pidevalt ajakohastama. 

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)