Tilpasninger til standardoplysningskravene

En tilpasning betyder, at du i stedet for at udføre en test giver en begrundelse, der bygger på visse enten generelle eller særlige regler.

Sædvanligvis kan tilpasninger foretages af tre forskellige grunde:

  1. Testning er af videnskabelige grunde ikke nødvendig.
  2. Testning er ikke teknisk mulig.
  3. Testning behøves ikke på grund af påvist lav eksponering.

Disse generelle regler fremgår i detaljer af REACH bilag XI. De særlige regler og tilpasningsmuligheder for hvert oplysningskrav fremgår af kolonne 2 i REACH bilag VII til X. Hver tilpasning, du anvender i stedet for at indsende standardoplysningerne, kræver gyldig og dokumenteret begrundelse.

Nye forsøg med hvirveldyr må kun udføres som en sidste løsningsmulighed, når alle øvrige datakilder er udtømt. Vær dog opmærksom på, at du ikke må sætte sikker anvendelse af dit stof på spil for at undgå dyreforsøg.

Testning med henblik på bestemte oplysninger kan undgås, hvis det teknisk ikke er muligt at udføre testen som følge af stoffets egenskaber. Se den vejledende liste nedenfor:

Stofegenskab Test unødvendig
Gasser 7.3. Kogepunkt
7.4. Relativ massefylde
7.14. Kornstørrelsesfordeling
Væsker 7.14. Kornstørrelsesfordeling
Uorganiske stoffer 7.8. Fordelingskoefficient
7.9. Flammepunkt
9.2.1.1. Umiddelbar biologisk nedbrydelighed
Organiske peroxider 7.13. Oxiderende egenskaber
Selvantændende i luft eller i kontakt med vand eller fugt ved rumtemperatur 8.1. Hudætsning/-irritation
8.2 Alvorlige øjenskader/øjenirritation
8.3 Hudsensibilisering
Stærk syre/base 8.1. Hudætsning/-irritation
8.2. Alvorlige øjenskader/øjenirritation
8.3. Hudsensibilisering

 

Visse testresultater eller anvendelsesforhold betyder, at en test ikke behøver udføres. Se den vejledende liste nedenfor:

Testresultat eller anvendelsesforhold Test unødvendig
Smeltepunkt over 300 °C 7.5. Damptryk
Let oxiderbart i vand 7.7. Vandopløselighed
Ikke akut toksisk ved hudkontakt 8.1. Hudætsning/hudirritation
Klassificeret som hudætsende 8.5. Akut toksicitet
Der foreligger tilstrækkelige oplysninger til klassificering og mærkning 9.1.1. Korttidstoksicitet for hvirvelløse dyr
Ingen udledning til spildevandsbehandlingsanlæg 9.1.4. Hæmning af respiration i aktiveret slam

 

 

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)