Tilpasninger til standardoplysningskravene

Påberåbelse af en "tilpasning" betyder, at det er muligt at udelade et forsøg på grundlag af visse generelle regler eller bestemte regler, som kun er gældende for et enkelt informationskrav.

Generelle regler for tilpasninger kan bygge på tre forskellige begrundelser:

  1. Testning er af videnskabelige grunde ikke nødvendig.
  2. Testning er ikke teknisk mulig.
  3. Der er ikke behov for testning på grund af fravær af eller ingen væsentlig eksponering.

Disse generelle regler forklares yderligere i bilag XI.

Herudover detaljeres specifikke regler for hvert informationskrav i søjle 2 i bilag VII til X.

Alt efter stoffets egenskaber og den foreliggende information er der nogle forsøg/studier, der ikke kan eller ikke behøver at blive udført:

Stofegenskab Forsøg unødvendigt
Gasser 7.3. Kogepunkt
7.4. Relativ massefylde
7.14. Kornstørrelse
Væsker 7.14. Kornstørrelse
Uorganiske stoffer 7.8. Fordelingskoefficient
7.9. Flammepunkt
9.2.1.1. Umiddelbar biologisk nedbrydelighed
Organiske peroxider 7.13. Oxiderende egenskaber
Selvantændende i luft eller i kontakt med vand eller fugt ved rumtemperatur 8.1. Hudætsning/-irritation
8.2 Alvorlige øjenskader/øjenirritation
8.3 Hudsensibilisering
Stærk syre/base 8.1. Hudætsning/-irritation
8.2. Alvorlige øjenskader/øjenirritation
8.3. Hudsensibilisering

 

Nogle eksempler på, hvordan et bestemt forsøgsresultat eller bestemte anvendelsesbetingelser betyder, at et forsøg ikke behøver at blive udført:

Forsøgsresultat eller anvendelsesforhold Forsøg unødvendigt
Smeltepunkt over 300 °C 7.5. Damptryk
Let oxiderbart i vand 7.7. Vandopløselighed
Klassificeret som ikke toksisk ved hudkontakt 8.1. Hudætsning/hudirritation
Klassificeret som forårsagende alvorlige øjenskader 8.2. Alvorlige øjenskader/øjenirritation
Der foreligger tilstrækkelig information til klassificering og mærkning 9.1.1. Korttidstoksicitet for hvirvelløse dyr
Der findes ingen udledning til spildevandsbehandlingsanlæg 9.1.4. Hæmning af respiration i aktiveret slam

 

For det fulde overblik, se "Praktisk vejledning til ledere af små og mellemstore virksomheder og REACH-koordinatorer" samt bilagene VII til X til REACH-forordningen.

Det er vigtigt at understrege, at udeladelse af dyreforsøg ikke må bringe sikkerheden ved anvendelse af stofferne i fare. Derfor kræver enhver tilpasning, som du anvender i stedet for indlevering af standardinformation, en gyldig og dokumenteret begrundelse.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)