QSAR-modeller

Struktur-aktivitetsrelationer (SAR) og kvantitative struktur-aktivitetsrelations-(QSAR)modeller - kollektivt benævnt (Q)SAR'er - er matematiske modeller, der kan bruges til at forudsige de fysisk-kemiske og biologiske egenskaber samt egenskaberne med hensyn til skæbnen i miljøet af sammensætninger ud fra kendskabet til deres kemiske struktur. Disse modeller er tilgængelige gratis eller som kommerciel software.

Brugen af (Q)SAR'er skal give pålidelige oplysninger, der er sammenlignelige med og tilstrækkelige til at opfylde oplysningskravene. (Q)SAR'en skal være videnskabeligt valideret, og stoffet skal falde ind under modellens anvendelsesområde. Som med alle andre former for data skal der tilvejebringes tilstrækkelig dokumentation til at muliggøre en uafhængig vurdering af resultaterne.

Tips

  • Brug (Q)SAR'er til fysisk-kemiske egenskaber og til nogle egenskaber vedrørende miljømæssig toksicitet og skæbne i miljøet. På nuværende tidspunkt er (Q)SAR ikke egnet til komplekse toksikologiske egenskaber, da de ikke er egnet til klassificering og mærkning eller risikovurdering.
  • Dokumenter (Q)SAR'erne grundigt i registreringsdossieret ved hjælp af de standardiserede formater i IUCLID.
  • Det anbefales at bruge klassifikationsmodeller (der forudsiger ja/nej-svar) for egenskaber, hvor testresultatet kan udtrykkes sådan.
  • Overvej at bruge yderligere parametre og link mulige forbindelser mellem dem. (Q)SAR'er kan kobles med andre data og anvendes i en evidensvægtmetode.
  • Opret én undersøgelsesprotokol for hver kemisk struktur, der er omfattet af en (Q)SAR-forudsigelse.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)