Porozumět nařízení REACH

 

REACH je nařízení Evropské unie, jehož cílem je zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí před riziky, která mohou představovat chemické látky v době, kdy se stále zvyšuje konkurenční soupeření mezi podniky chemického průmyslu v EU. Rovněž podporuje alternativní metody pro hodnocení rizik látek s ohledem na snížení počtu zkoušek na zvířatech.

Obecně platí nařízení REACH pro všechny chemické látky; nikoliv pouze pro ty, které jsou používány v průmyslových postupech, ale rovněž v každodenním životě, například v čistících přípravcích, barvách a předmětech, jako jsou oděvy, nábytek a elektrická zařízení. Nařízení se proto týká většiny společností v rámci EU.

Pro společnosti vyplývá z nařízení REACH důkazní břemeno. Pro splnění požadavků nařízení musí společnosti zjistit a řídit rizika v souvislosti s látkami, které vyrábějí a uvádějí na trh. Společnosti musí agentuře ECHA prokázat, jak lze bezpečně látky používat, a musí informovat uživatele o opatření k řízení rizik.

Pokud nelze rizika řídit, mohou orgány různými způsoby omezit použití látek. V dlouhodobém horizontu by měly být nejnebezpečnější látky nahrazeny látkami méně nebezpečnými.

Akronym REACH vznikl z počátečních písmen slov Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, což znamená registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek. Stejnojmenné nařízení vstoupilo v platnost dne 1. června 2007.

Jak nařízení REACH funguje?

Nařízení REACH stanovuje postupy pro shromažďování a hodnocení údajů o vlastnostech a rizicích látek.

Společnosti musí registrovat „své" látky. Aby tak mohly učinit, musí spolupracovat s dalšími společnostmi, které registrují stejnou látku.

Agentura ECHA přijímá a hodnotí jednotlivé žádosti o registraci z hlediska jejich souladu a členské státy EU hodnotí vybrané látky s cílem objasnit počáteční obavy ohledně lidského zdraví nebo životního prostředí. Orgány a vědecké komise agentury ECHA zhodnotí, zdali je možné řídit rizika související s látkami.

Orgány mohou nebezpečné látky zakázat, pokud jsou jejich rizika neřiditelná. Mohou se rovněž rozhodnout omezit používání látky nebo je alespoň podrobit předchozímu povolovacímu postupu.

Důsledky nařízení REACH pro společnosti

Nařízení REACH ovlivňuje široké spektrum společností v mnoha odvětvích, a dokonce i ty, u nichž by se nepředpokládala souvislost s chemickými látkami.

Obecně mohou podniky podle nařízení REACH hrát jednu z následujících rolí:

Výrobce: Pokud vyrábíte chemické látky pro vlastní použití nebo pro dodávání jiným osobám (i pokud se jedná o vývoz), budou pro vás pravděpodobně vyplývat z nařízení REACH některé důležité povinnosti.

Dovozce: Pokud cokoliv kupujete ze zemí mimo EU/EHP, budou pro vás pravděpodobně vyplývat z nařízení REACH některé povinnosti. Může se jednat o jednotlivé chemické látky, směsi určené pro další prodej nebo konečné výrobky, jakými jsou oděvy, nábytek nebo plastové výrobky.

Následní uživatelé: Většina společností používá chemické látky, v některých případech i bez povědomí o této skutečnosti. Pokud pracujete s jakýmikoli chemickými látkami v průmyslu nebo profesní činnosti, musíte zkontrolovat své povinnosti. Z nařízení REACH pro vás mohou vyplývat některé povinnosti.

 

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)