Průběžný akční plán Společenství

Průběžný akční plán Společenství upřesňuje látky, které mají být v průběhu tří let vyhodnoceny. Po prvním roce se plán aktualizuje, aby zahrnoval látky pro další rok, jakož i veškeré revize látek, které byly zahrnuty do druhého a třetího roku původního plánu.

Látky, které je třeba okamžitě vyhodnotit, jsou uvedeny v prvním roce plánu. Členský stát však může kdykoli oznámit, že má informace naznačující, že určitou látku je třeba hodnotit přednostně, i když není zařazená na seznamu průběžného akčního plánu Společenství. V těchto případech může být průběžný akční plán Společenství pozměněn tak, aby tuto látku zahrnoval před každoroční aktualizací.

Kritéria výběru

Agentura ECHA a členské státy vytvoří kritéria vycházející z rizik, podle nichž jsou látky vybírány na zařazení do průběžného akčního plánu Společenství.

Kritéria výběru zahrnují informace o nebezpečnosti, informace o expozici a množství látek, včetně celkového množství téže látky z více registrací. Kritéria související s nebezpečností a expozicí se nepoužívají samostatně, nýbrž společně, aby se zabezpečil přístup vycházející z rizik. Například nebezpečná látka s kontrolovanou expozicí může mít nižší prioritu než méně nebezpečná látka s velkou expozicí.

Členské státy se na vypracování průběžného akčního plánu Společenství podílejí tak, že navrhují látky, které by do něj měly být zahrnuty. Mohou využívat stejná kritéria vycházející z rizik, jaká schválila agentura ECHA, nebo mohou v některých případech na základě vnitrostátních priorit uvést jiné důvody obav vycházející z rizik.

Kritéria budou pravidelně revidována na základě nabytých zkušeností a změn priorit.

Na seznam průběžného akčního plánu Společenství pro účely hodnocení nebudou zařazeny všechny látky splňující kritéria. Členské státy a agentura ECHA musí zvážit, zda by žádost o další informace na konci procesu hodnocení pomohla objasnit počáteční obavu z látky. Zařazení látky na seznam průběžného akčního plánu Společenství mohou ovlivnit i zájmy a možnosti členských států.

Vytvoření průběžného akčního plánu Společenství

Na základě stanovených kritérií vycházejících z rizik agentura ECHA a členské státy určí řadu látek, které by mohly být zařazeny do průběžného akčního plánu Společenství. Členské státy vyjádří svůj zájem o hodnocení určité látky, aby agentura ECHA mohla vypracovat návrh průběžného akčního plánu Společenství s názvy látek a předběžnými roky posuzování.

Konečný průběžný akční plán Společenství je přijat po konzultaci mezi členskými státy a po vydání stanoviska Výboru členských států agentury ECHA. Od zveřejnění návrhu průběžného akčního plánu Společenství lze látky přidávat nebo vypouštět do té doby, než agentura ECHA přijme konečný plán. Konečný průběžný akční plán Společenství uvádí počáteční obavy z látek a určuje členské státy, které hodnocení provedou.

 

Agentura ECHA přijala první průběžný akční plán Společenství v roce 2012, a to na období 2012–2014. Agentura ECHA každoročně předloží členským státům návrh aktualizací průběžného akčního plánu Společenství.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)