Účastníci

This webpage is currently under revision and ECHA will publish updated content as soon as possible. Legal notice.

Hlavními účastníky v postupu hodnocení jsou tyto subjekty:

Image

 

Žadatelé o registraci

 

Jako žadatel o registraci může vystupovat fyzická nebo právnická osoba zřízená v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP), která vyrábí nebo dováží látku na území EHP v množství jedné či více tun ročně, nebo která byla jmenována výhradním zástupcem podle článku 8 nařízení REACH.

Nařízení REACH požaduje, aby žadatelé o registraci uvedli informace o vnitřních vlastnostech látky. Informace vyžadované u každé látky závisejí na vyráběném nebo dováženém množství; čím vyšší množství, tím více informací je třeba předložit. Předložení žádosti zahrnuje technickou dokumentaci a pro látky vyráběné nebo dovážené v množství 10 a více tun za rok i zprávu o chemické bezpečnosti.
Image

 

Třetí strany

 

Třetí strany jsou občané, organizace, akademičtí pracovníci, podniky nebo orgány s výjimkou žadatele o registraci. Mohou uvést informace o návrzích zkoušek na obratlovcích.

Image

ECHA

Sekretariát

Sekretariát agentury ECHA podporuje výbory a fórum, kterým poskytuje efektivním a transparentním způsobem nejlepší možné vědecké, technické a regulační služby.


Výbor členských států (MSC)


Úkolem výboru členských států je pokusit se dospět k jednomyslné dohodě ohledně návrhů rozhodnutí na základě hodnocení agentury ECHA, ke kterým členské státy předložily návrhy úprav. Tyto návrhy rozhodnutí projednává a schvaluje Výbor členských států na svých zasedáních, popřípadě lze dohody dosáhnout písemným postupem.

 

Jakmile Výbor členských států dosáhne dohody, připraví ECHA konečné rozhodnutí a předá jej žadateli o registraci. Pokud nelze dospět k jednomyslné dohodě, je záležitost postoupena Evropské komisi, která přijme rozhodnutí.

Image

 

Členské státy

 

Příslušné orgány členských států se mohou k návrhům rozhodnutí agentury ECHA vyjádřit a navrhnout změny a doplnění těchto návrhů.

Mohou rovněž navrhnout látky, u kterých se provede postup hodnocení látky.Toto hodnocení provedou členské státy, za účelem objasnění potenciálního rizika, které může tato látka představovat pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Prostřednictvím rozhodnutí agentury ECHA mohou být požadovány další informace.

Clenské státy mohou rovnež prijmout pro látky nebo žadatele o registraci vnitrostátní opatrení nebo mohou iniciovat prijetí opatrení k rízení rizik v celé EU (napr. limitní hodnoty expozice na pracovišti, omezení v celé EU, harmonizovaná klasifikace a oznacování v celé EU).

Image

 

Evropská komise

 

Všechna rozhodnutí agentury ECHA přijatá na základě hodnocení musí mít jednomyslnou podporu členských států. Pokud se nepodaří dosáhnout jednomyslné dohody, připraví Evropská komise návrh rozhodnutí, které se přijme postupem projednávání ve výboru.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)