Registrace

Společnosti nesou odpovědnost za shromažďování informací o vlastnostech a použitích látek, které vyrábějí nebo dovážejí v množství přesahujícím jednu tunu za rok. Jsou rovněž povinny provést posouzení rizik a potenciálních rizik, jež látka představuje.

Informace sdělí agentuře ECHA prostřednictvím registrační dokumentace, která obsahuje údaje o nebezpečnosti a popřípadě také informace o posouzení rizik, jež by používání látky mohlo představovat, a o tom, jak tato rizika řídit.

Registrace se týká látek samotných, látek ve směsích a v určitých případech také látek v předmětech. Chemické látky, jež jsou regulovány jinými právními předpisy, například léčivé přípravky nebo radioaktivní látky, jsou z požadavků nařízení REACH částečně či zcela vyňaty.

Registrace je založena na principu „jedna látka, jedna registrace". To znamená, že výrobci a dovozci téže látky musí předložit svou registraci společně. Poskytnuté analytické informace a informace o spektrálních charakteristikách by měly být konzistentní a dostačující k potvrzení identity látky.

Za registraci látky je obvykle účtován poplatek.

 

Látky, které je třeba registrovat

Zavedené látky

Existuje zvláštní přechodný režim pro látky, které byly vyráběny či uvedeny na trh ještě před tím, než nařízení REACH vstoupilo v platnost. Takovéto látky se nazývají zavedené látky
 
Společnosti mohou využít přechodného režimu, pokud svou látku předběžně registrovaly do 1. prosince 2008 (nebo pokud za určitých okolností provedly pozdní předběžnou registraci před uplynutím příslušné lhůty pro registraci).
 
Za zavedené látky v souladu s nařízením REACH lze považovat látky, které splňují alespoň jedno z následujících kritérií: 
 
  • látky uvedené v Evropském seznamu existujících obchodovaných chemických látek (EINECS), 
  • látky, které jsou vyráběny v EU (včetně zemí, které přistoupily 1. ledna 2007), ale nebyly uvedeny na trh EU po 1. červnu 1992,
  • látky, které lze označit za tzv. „látky nadále nepovažované za polymery".
Pro tyto látky stanoví nařízení REACH následující lhůty pro registraci:
 
30. listopadu 2010
Lhůta pro registraci látek, které se vyrábějí nebo dovážejí v množství 1 000 tun za rok nebo větším, látek, které jsou karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci v množství přesahujícím jednu tunu za rok, a látek nebezpečných pro vodní organismy nebo životní prostředí v množství větším než 100 tun za rok.
 
31. května 2013
Lhůta pro registraci látek, které se vyrábějí nebo dovážejí v množství 100–1 000 tun za rok.
 
31. května 2018
Lhůta pro registraci látek, které se vyrábějí nebo dovážejí v množství 1–100 tun za rok.
 

Nezavedené látky

Všechny látky, které nesplňují žádné z kritérií pro zavedené látky, jsou považovány za látky nezavedené. Za běžných okolností to znamená, že nezavedené látky nebyly vyráběny, uvedeny na trh nebo používány v EU před 1. červnem 2008 (pokud nebyly oznámeny podle směrnice o nebezpečných látkách (67/548/EHS)).
 
Potenciální výrobci a dovozci nezavedených látek musí agentuře ECHA předložit dotaz a následně látku registrovat, než ji budou moci začít vyrábět nebo dovážet.
 
Veškeré látky oznámené podle směrnice o nebezpečných látkách (tj. oznámené jako nové látky) se považují za registrované podle nařízení REACH a agentura ECHA všem těmto oznámením přidělila registrační čísla. Vlastníci oznámení si tato registrační čísla mohou u agentury ECHA vyžádat.

 

Kdo musí provést registraci?

Registraci musíte provést, pokud jste:

  • výrobce v EU nebo dovozce do EU látek samotných či ve směsi,
  • výrobce v EU nebo dovozce do EU předmětů, které splňují kritéria vysvětlená v Pokynech ohledně požadavků na látky v předmětech,
  • „výhradní zástupce" usazený v EU a jmenovaný výrobcem, formulátorem nebo výrobcem předmětu usazeným mimo EU za účelem plnění povinností dovozců v záležitostech registrace.

 

 

související odkazy

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)