Řízení o omezení

Řízení o omezení může zahájit jakýkoli členský stát nebo na žádost Evropské komise agentura ECHA, pokud se obávají, že určitá látka představuje nepřijatelné riziko pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí. Agentura ECHA může rovněž navrhnout omezení u předmětů, které obsahují látky, jež jsou uvedeny na seznamu látek podléhajících povolení (příloha XIV).

Než se vypracuje samotný návrh, zveřejní se záměr vypracovat návrh omezení v registru záměrů s cílem předem upozornit na danou otázku.

Dokumentace, v níž se omezení navrhuje, obsahuje podkladové informace, např. identitu látky a odůvodnění navrhovaných omezení. Zahrnuje identifikovaná rizika, veškeré informace o alternativách k dané látce a nákladech, jakož i přínosy, které vyplývají z omezení pro životní prostředí a lidské zdraví.

Dokumentace musí být vypracována v souladu s nařízením REACH (příloha XV) a musí být předložena agentuře ECHA do 12 měsíců od oznámení záměru vypracovat návrh.

Stanoviska výborů

Po obdržení dokumentace výbory agentury ECHA zkontrolují, zda návrh vyhovuje požadavkům stanoveným v příloze XV. Pokud ano, dokumentace se zveřejní za účelem konzultace (s výjimkou jakýchkoliv důvěrných informací obchodní povahy). Zúčastněné strany pak mohou ve lhůtě šesti měsíců od zveřejnění dokumentace na internetových stránkách agentury ECHA vznést připomínky k danému omezení.

Do devíti měsíců od téhož data zveřejnění Výbor pro posuzování rizik (RAC) agentury ECHA na základě dokumentace a připomínek obdržených v průběhu konzultace vydá stanovisko k tomu, zda je navrhované omezení vhodné ke snížení rizika pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí.

Současně Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC) vypracuje stanovisko o socioekonomických dopadech navrhovaných omezení, s přihlédnutím k připomínkám a socioekonomickým analýzám předloženým zúčastněnými stranami. Veškeré připomínky k návrhu stanoviska výboru SEAC by měly být předloženy do 60 dnů od jeho zveřejnění. Výbor SEAC poté přijme konečné stanovisko, v němž tyto připomínky zohlední, a to do 12 měsíců od zahájení první konzultace k návrhu omezení.

Kromě těchto dvou výše zmíněných skupin může poradenství výborům ohledně prosazování navrhovaného omezení poskytnout fórum orgánů členských států zodpovídajících za prosazování předpisů.

Rozhodnutí

Evropská komise s přihlédnutím k oběma stanoviskům výborů agentury ECHA přijme rozhodnutí, které vyváženě zohlední identifikovaná rizika a přínosy, jakož i náklady navrhovaného omezení.

Do tří měsíců od obdržení stanovisek obou výborů předloží Komise návrh na změnu seznamu omezení uvedeného v příloze XVII nařízení REACH. Konečné rozhodnutí se poté přijme postupem projednávání ve výborech, který bude zahrnovat přezkum s účastí členských států a Evropského parlamentu.

Prosazování

Jakmile je omezení schváleno, musí se jím průmyslové subjekty řídit. To znamená všichni, včetně výrobců, dovozců, distributorů, následných uživatelů a maloobchodníků.

Za prosazování omezení nesou odpovědnost členské státy.