Souhrn povinností vyplývajících ze zařazení látek vzbuzujících mimořádné obavy na seznam látek (pro případné zahrnutí do přílohy XIV)

Ze zařazení látek na seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV mohou pro společnosti vyplývat určité zákonné povinnosti. Tyto povinnosti, jež nabývají účinnosti dnem zařazení na seznam, se týkají nejen těchto látek samotných nebo ve směsích, ale také jejich přítomnosti v předmětech.

Látky v předmětech

Požadavek na informování zákazníků a spotřebitelů podle nařízení REACH

Společnosti, které jsou v EU nebo EHP dodavateli předmětů obsahujících látky zařazené na seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV v koncentracích převyšujících 0,1 % hmot., jsou povinny poskytnout svým zákazníkům dostatečné informace umožňující bezpečné používání daných předmětů.

Společnosti, které jsou v EU nebo EHP dodavateli předmětů obsahujících látky zařazené na seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV v koncentracích převyšujících 0,1 % hmot., jsou povinny poskytnout spotřebitelům na vyžádání dostatečné informace umožňující bezpečné používání daných předmětů. Tyto informace jsou společnosti povinny poskytnout do 45 dní od obdržení žádosti.

Požadavek na informování agentury ECHA podle nařízení REACH

Výrobci a dovozci předmětů v EU a EHP jsou povinni informovat agenturu ECHA, pokud jejich předmět obsahuje látku zařazenou na seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV. Tato povinnost platí v případě, že je látka v daných předmětech přítomna v celkovém množství větším než 1 tuna na výrobce nebo dovozce za rok a že je koncentrace látky v těchto předmětech vyšší než 0,1 % hmot.

Příslušné oznámení je třeba podat do 6 měsíců od zařazení látky na seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV. Oznámení se nevyžaduje, pokud:

výrobce nebo dovozce předmětu může vyloučit, že při používání a likvidaci předmětu budou lidé a životní prostředí dané látce vystaveni. V takovém případě je však výrobce nebo dovozce povinen poskytnout příjemci předmětu příslušné pokyny,
látka již je pro toto použití registrována.

Požadavek na informování agentury ECHA podle rámcové směrnice o odpadech (databáze SCIP)

Společnosti, které jsou v EU dodavateli předmětů obsahujících látky zařazené na seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV v koncentracích převyšujících 0,1 % hmot., jsou povinny při uvádění těchto předmětů na trh předložit informace o nich agentuře ECHA. Tyto informace budou zveřejněny v databázi SCIP zřízené podle rámcové směrnice o odpadech. Tím se zajistí, že informace o předmětech, které obsahují látky zařazené na seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV, budou zpřístupněny zpracovatelům odpadu a spotřebitelům.

 

Bezpečnostní listy látek samotných a látek ve směsích

Společnosti, které jsou v EU a EHP dodavateli látek zařazených na seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV, ať již samotných, nebo ve směsích, jsou povinny dodat svým zákazníkům bezpečnostní list.

U již vypracovaných bezpečnostních listů je třeba aktualizovat oddíl 15 tak, aby z něj bylo zřejmé, že se jedná o látku vzbuzující mimořádné obavy (čl. 31 odst. 9 písm. a)).

Společnosti, které jsou v EU a EHP dodavateli směsí, jež nejsou klasifikovány jako nebezpečné podle nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, jsou povinny poskytnout příjemcům na vyžádání bezpečnostní list, pokud:

  • směs obsahuje alespoň jednu látku v individuální koncentraci ≥ 0,1 % hmot. (v případě jiných než plynných směsí) a
  • látka je zařazena na seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV podle čl. 57 písm. d) (perzistentní, bioakumulativní a toxická (PBT)), písm. e) (vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB)) nebo písm. f) )(látka vzbuzující stejné obavy).

Tím nejsou dotčeny všeobecné povinnosti platné pro všechny společnosti, které jsou v EU a EHP dodavateli směsí neklasifikovaných jako nebezpečné podle nařízení (ES) č. 1272/2008, poskytnout příjemcům na vyžádání bezpečnostní list, pokud směs obsahuje látku ohrožující lidské zdraví nebo životní prostředí a tato látka je ve směsi přítomna v individuální koncentraci ≥ 1 % hmot. v případě jiných směsí než plynných nebo ≥ 0,2 % obj. v případě plynných směsí.

Minimalizace uvolňování látek

V případě látek splňujících kritéria PBT a vPvB jsou výrobci a dovozci povinni nejpozději v době, kdy jsou tyto látky jako takové zařazeny na seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV, použít informace ze svých zpráv o chemické bezpečnosti při realizaci opatření k řízení rizik na svých pracovištích, jejichž účelem je minimalizace expozic a emisí pro člověka a životní prostředí, a při doporučování těchto opatření následným uživatelům. Na základě těchto doporučení jsou následní uživatelé povinni určit a uplatňovat vhodná opatření k dostatečnému omezení příslušných rizik.