Povolování

Postup povolování má za cíl zajistit, aby látky vzbuzující mimořádné obavy byly postupně nahrazeny méně nebezpečnými látkami nebo technologiemi, jsou-li k dispozici alternativy, které jsou z ekonomického a technického hlediska proveditelné.

Cesta k povolení začíná, když členský stát nebo agentura ECHA na žádost Komise navrhne, aby látka byla identifikována jako látka vzbuzující mimořádné obavy (SVHC).

Jako SVHC lze identifikovat látky s těmito nebezpečnými vlastnostmi:

 

  • látky, které splňují kritéria pro klasifikaci jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR) kategorie 1A nebo 1B v souladu s nařízením CLP,
  • látky, které jsou perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) podle přílohy XIII nařízení REACH,
  • jednotlivé látky (posuzované případ od případu), které způsobují stejné obavy jako látky CMR nebo PBT/vPvB.

Proces identifikace SVHC zahrnuje 45denní konzultaci. Jakmile je látka identifikována jako SVHC, je zařazena na seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV. Zařazení na seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV přináší okamžité povinnosti dodavatelům látky, jako je například:

  • dodání bezpečnostního listu,
  • sdělení informací o bezpečném používání,
  • odpovídání na žádosti spotřebitelů do 45 dní a
  • informování agentury ECHA o tom, zda předmět, který vyrábějí, obsahuje SVHC v množství větším než 1 tuna na výrobce nebo dovozce za rok, a zda je látka v těchto předmětech přítomna v koncentraci vyšší než 0,1 hmot.

Přidání SVHC na seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV

Před předložením návrhu je záměr navrhnout látku pro identifikaci jako SVHC zveřejněn v registru záměrů s cílem informovat předem o předložení návrhu průmyslové subjekty a další zúčastněné strany.

Návrh je vypracován podle přílohy XV nařízení REACH a obsahuje dvě hlavní části. První poskytuje údaje a odůvodnění pro identifikaci látky jako SVHC. Druhá část, která se přezkoumává během následných kroků po identifikaci, zahrnuje informace o objemech na trhu EU, použitích a možných alternativách látky.

Po zveřejnění návrhu k němu mohou zúčastněné strany během 45denní konzultace vyjádřit své připomínky nebo poskytnout další informace. Připomínky lze vznést ohledně vlastností látky, jejího použití a alternativ.

Nejsou-li obdrženy žádné připomínky zpochybňující identifikaci látky, je látka zařazena přímo na seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV. Připomínky ohledně použití a alternativ jsou shromažďovány a použity v pozdější fázi postupu, tj. během doporučení látek pro zařazení na seznam látek podléhajících povolení.

Jsou-li obdrženy připomínky, které poskytují nové informace nebo zpochybňují základ pro identifikaci jako SVHC, jsou návrh i připomínky postoupeny Výboru členských států (MSC), aby se dohodl na identifikaci látky jako SVHC.

Pokud výbor dosáhne jednomyslné dohody, látka je přidána na seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV. Pokud výbor jednomyslné dohody nedosáhne, věc je postoupena Komisi.