Hodnocení látky

Členské státy provádějí hodnocení látek uvedených v průběžném akčním plánu Společenství (CoRAP), aby vyjasnily, zda jejich používání nepředstavuje riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Cílem je vyžádat si od žadatelů o registraci látky další informace, aby bylo možné v případě potřeby ověřit existující obavy.

Hodnocení může dospět k závěru, že rizika jsou dostatečně pod kontrolou, a to díky již zavedeným opatřením. V opačném případě může hodnocení vést k návrhu opatření k řízení rizik v celé EU, jako jsou omezení, identifikace látek vzbuzujících mimořádné obavy nebo jiná opatření mimo oblast působnosti nařízení REACH, např. harmonizovaná klasifikace.

Agentura ECHA ve spolupráci s členskými státy definuje kritéria založená na míře rizik a poté vybere látky, které mají být vyhodnoceny. Vybrané látky uvede agentura ECHA na základě stanoviska Výboru členských států v průběžném akčním plánu Společenství (CoRAP). Pro každou látku v konečném plánu CoRAP bude určen hodnotící členský stát.

Prvotní důvod pro výběr látky k zařazení do plánu CoRAP neomezuje rozsah hodnocení. Během hodnocení může členský stát určit další obavy, které je třeba vyjasnit, aby bylo možné dospět k závěru, zda jde o látku vzbuzující obavy. Členský stát se však může zaměřit na hodnocení určitých aspektů látky.

V rámci postupu hodnocení látky jsou posuzovány všechny registrační dokumentace všech žadatelů o registraci stejné látky nebo skupiny látek, aby bylo zohledněno celkové množství vyráběné látky nebo kombinovaná expozice. Zvažují se také další dostupné zdroje informací.

Hodnotící členský stát má 12 měsíců od zveřejnění plánu  CoRAP (pro látky uvedené na seznamu pro první rok) na to, aby se rozhodl, zda si potřebuje od žadatelů o registraci vyžádat další informace, aby byla obava vyjasněna. Tato žádost obvykle přesahuje standardní požadavky na informace podle nařízení REACH (přílohy VII až X). Žadatelé o registraci například musí poskytnout studie zabývající se vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti, informace o nebezpečnosti vyššího stupně, i když všichni žadatelé o registraci provedli registraci při menších množstvích nebo monitorují úrovně koncentrace v organismech nebo životním prostředí.

Názor, že jsou zapotřebí další informace, je sdílen se všemi ostatními členskými státy a agenturou ECHA, aby bylo dosaženo dohody. Agentura ECHA v souladu s tím přijme rozhodnutí vznést žádost o další informace.