Žádosti o povolení

Výrobci, dovozci nebo následní uživatelé mohou požádat o povolení uvedení na trh nebo používání látky zařazené na seznam látek podléhajících povolení.

Povolení bude uděleno v případě, prokáže-li žadatel, že je riziko vyplývající z používání látky náležitě kontrolováno. Pokud tomu tak není, může být povolení uděleno v případě, je-li prokázáno, že socioekonomické přínosy plynoucí z používání látky převažují nad riziky a že neexistují žádné vhodné alternativní látky nebo technologie.

Žádost bude zahrnovat zprávu o chemické bezpečnosti, analýzu možných alternativních látek a plán nahrazení látky, pokud jsou k dispozici vhodné alternativní látky. Může rovněž obsahovat socioekonomickou analýzu.

Po obdržení žádosti a zaplacení poplatku, připraví Výbor pro posuzování rizik (RAC) a Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC) agentury ECHA svá stanoviska k žádosti. Nejprve zkontrolují, zda žádost splňuje požadavky na informace podle nařízení REACH (článek 62). Pokud tomu tak není, mohou výbory požádat o předložení doplňujících údajů.

Agentura ECHA zveřejní informace o používání látky v souvislosti s žádostí, aby mohl kdokoliv předložit údaje o možných alternativních látkách nebo technologiích. Zájem budou mít pravděpodobně společnosti, organizace reprezentující průmysl nebo občanskou společnost, jednotliví občané a veřejné orgány. Připomínky z EU nebo mimo ni jsou vítány.

Výbor SEAC rovněž požádá žadatele nebo ty, kdo předložili připomínky v rámci veřejné konzultace, o poskytnutí dalších údajů o možných alternativních látkách.

Stanoviska výborů

Výbory RAC a SEAC během deseti měsíců připraví na základě žádosti, připomínek obdržených během veřejné konzultace a shromážděných údajů o alternativních látkách návrhy svých stanovisek.

Výbor RAC vyhodnotí rizika pro lidské zdraví a životní prostředí vyplývající z používání této látky. Výbor rovněž posoudí přiměřenost a účinnost opatření k řízení rizik uvedených v žádosti a rovněž možné alternativní látky.

Výbor SEAC posoudí socioekonomické faktory a dostupnost, vhodnost a technickou proveditelnost alternativ k používání látky popsané v žádosti, a další informace o alternativách, které předložily třetí strany.

Žadatel se může vyjádřit k návrhům stanovisek v průběhu dvou měsíců před tím, než výbory přijmou konečná stanoviska, která budou předložena členským státům a žadateli. Agentura ECHA zveřejní verze konečných stanovisek, které nejsou důvěrné.

Rozhodnutí

Dvě stanoviska výborů agentury ECHA jsou odeslána Evropské komisi, která rozhodne, zda udělit povolení a za jakých podmínek.

Držitelé povolení musí splnit požadavky vyplývající z rozhodnutí a před uvedením látky nebo směsi obsahující látku na trh musí na štítku uvést číslo povolení.

Následní uživatelé povolené látky musí rovněž plnit rozhodnutí a uvědomit agenturu ECHA o používání látky do tří měsíců od jejího prvního dodání. Agentura ECHA povede záznam o těchto oznámeních a umožní přístup do tohoto rejstříku příslušným orgánům členských států.

Přezkum

Všechna rozhodnutí o povolení budou definovat časově omezený přezkum. Držitelé povolení musí předložit zprávu o přezkumu nejméně osmnáct měsíců před uplynutím doby časově omezeného přezkumu.

Povolení může být kdykoliv přezkoumáno, pokud se okolnosti povoleného použití změní tak, že ovlivní rizika nebo socioekonomický dopad, nebo pokud budou k dispozici nové informace ohledně alternativních látek.

 

Jednotlivé kroky žádosti o povolení

  • Oznámení o úmyslu předložit žádost o povolení
  • Předložení žádosti a zaplacení poplatku
  • Kontrola souladu žádosti s předpisy
  • Veřejná konzultace o požadovaném použití
  • Návrhy stanovisek výborů RAC a SEAC
  • Připomínky vztahující se k návrhům stanovisek
  • Přijetí závěrečných stanovisek výborů RAC a SEAC
  • Rozhodnutí EU
  • Oznámení následných uživatelů
  • Přezkum