Nanomateriály

Nanomateriály jsou chemické látky či materiály s částicemi o velikosti od 1 do 100 nanometrů v alespoň jednom rozměru.

Díky větší měrné ploše povrchu na jednotku objemu mohou mít nanomateriály odlišné vlastnosti ve srovnání se stejnými materiály, jejichž rozměry se neudávají v nanometrech. Proto se fyzikálně-chemické vlastnosti nanomateriálů mohou lišit od fyzikálně-chemických vlastností rozměrnějších látek nebo částic větší velikosti.

Na evropském trhu se již nachází řada výrobků denní potřeby obsahujících nanomateriály, například baterie, nátěry, antibakteriální oděvy či kosmetika. Přestože nanomateriály přinášejí technické a obchodní příležitosti, mohou představovat také riziko pro naše zdraví i životní prostředí. Stejně jako u jakýchkoli jiných látek na trhu EU je tudíž třeba zajistit, aby bylo jejich používání řádně vyhodnoceno a případná rizika náležitě kontrolována.

Ve snaze napomoci provádění právních předpisů EU o chemických látkách v oblasti nanomateriálů agentura ECHA úzce spolupracuje s příslušnými orgány členských států, Evropskou komisí, nevládními organizacemi a průmyslovými sdruženími, jakož i s mezinárodními organizacemi, například s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

 

Nanomateriály spadají pod stávající definici látky podle nařízení REACH a CLP, přičemž platí ustanovení obou nařízení. Evropská komise vydala v roce 2011 doporučení pro definici nanomateriálu. Za účelem harmonizace definice nanomateriálu v různých právních rámcích se tímto doporučením řídí řada evropských nařízení, včetně nařízení REACH a CLP.

Od 1. ledna 2020 platí pro společnosti, které vyrábějí nebo dovážejí nanoformy, výslovné právní požadavky podle nařízení REACH. Tyto oznamovací povinnosti se týkají specifických požadavků na informace, které jsou uvedeny v revidovaných přílohách nařízení REACH: 

 • charakterizace nanoforem nebo souborů nanoforem, na které se vztahuje registrace (příloha VI),
 • posouzení chemické bezpečnosti (příloha I),
 • požadavky na informace pro účely registrace (přílohy III a VII–XI) a
 • závazky následného uživatele (příloha XII).

Změny se vztahují na všechny nové i stávající registrace nanoforem.

Činnosti agentury ECHA v oblasti nanomateriálů podle nařízení REACH a CLP

Jelikož se nařízení REACH a CLP vztahují na nanomateriály, agentura ECHA musí být schopna plnit své úkoly týkající se nanoforem v rámci různých postupů podle nařízení REACH (např. registrace, hodnocení, povolování a omezování) a CLP (např. klasifikace a označování), jako je tomu u jakékoli jiné formy látky, a musí k tomu mít dostatečné vědecké a technické kapacity.

Agentura ECHA za tímto účelem od roku 2011 rozšířila svoji činnost v této oblasti, přičemž se zaměřila na:

 • vypracování nových a aktualizovaných pokynů,
 • budování externích a interních kapacit,
 • sdílení zkušeností s příslušnými orgány členských států a s členy Výboru pro posuzování rizik a Výboru členských států a dosahování shody mezi nimi, a to ohledně informací o bezpečnosti nanomateriálů uváděných v registračních dokumentacích podle nařízení REACH,
 • poskytování zpětné vazby a poradenství společnostem, které nanomateriály registrují, 
 • účast na probíhajících mezinárodních regulačních činnostech (např. na činnosti pracovní skupiny OECD pro vyráběné nanomateriály nebo maltské iniciativě pro vypracování pokynů ke zkouškám) a přispívání k těmto činnostem,
 • webináře, které mají za cíl informovat a umožnit diskusi o nejnovějším vývoji postupů podle nařízení REACH a CLP v souvislosti s nanomateriály a pomáhat žadatelům o registraci vypracovat a předložit dokumentace týkající se nanomateriálů,
 • za podpory příslušných orgánů pro nařízení REACH a CLP (CARACAL) a pro biocidní přípravky byla v říjnu 2012 založena skupina odborníků na nanomateriály (NMEG). Tato neformální poradní skupina poskytuje podporu v rámci provádění pracovních plánů agentury ECHA v oblasti nanomateriálů a poskytuje informace a poradenství týkající se vědeckých a technických otázek ohledně provádění nařízení REACH, CLP a BPR ve vztahu k nanomateriálům,
 • provozování Observatoře Evropské unie pro nanomateriály za účelem zvýšení transparentnosti informací o nanomateriálech.

 

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)