Nanomateriály

Nanomateriály jsou chemické látky nebo materiály skládající se z částic, jejichž velikost se minimálně v jednom rozměru pohybuje od 1 do 100 nanometrů (nm).

Vzhledem ke zvýšenému objemu specifického povrchu mohou mít nanomateriály ve srovnání se stejnými materiály, jejichž rozměry nejsou v řádu nanometrů, odlišné charakteristické vlastnosti. Fyzikálně-chemické vlastnosti nanomateriálů se proto mohou lišit od vlastností velkoobjemových látek nebo částic o větší velikosti.

Nanotechnologie se rychle šíří. Na evropském trhu již existuje velký počet výrobků obsahujících nanomateriály (např. baterie, nátěrové hmoty, antibakteriální oděvy, kosmetika, potravinářské výrobky). Nanomateriály nabízejí technické a komerční možnosti, mohou však představovat riziko pro životní prostředí a vyvolávat obavy o zdraví a bezpečnost lidí a zvířat.

 

 

Přestože pro nanomateriály neexistují žádné výslovné požadavky podle nařízení REACH či CLP, splňují definici látky uvedenou v těchto nařízeních, a platí pro ně tudíž příslušná ustanovení. Evropská komise v roce 2011 vydala specifické doporučení ohledně definice nanomateriálu. Toto doporučení by se mělo používat v různých evropských nařízeních, včetně nařízení REACH a CLP.

Přestože má použití nanomateriálů jasnou praktickou a komerční perspektivu, rychlý nárůst jejich užívání vyvolává otázky ohledně jejich možných účinků na zdraví a životní prostředí. Existuje potřeba dostatečně vyhodnotit a řídit možná rizika těchto nových forem materiálů. Přestože výrobci, dovozci a následní uživatelé musí podle nařízení REACH zajistit bezpečné používání každé látky (bez ohledu na její formu), nanomateriály přinášejí nové výzvy pro regulační orgány, jako jsou Komise a agentura ECHA, a rovněž pro všechny ostatní partnery. 

Agentura ECHA úzce spolupracuje s příslušnými orgány členských států, Evropskou komisí, partnery a mezinárodními organizacemi, např. s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Činnosti agentury ECHA v oblasti nanomateriálů podle nařízení REACH a CLP

Vzhledem k tomu, že nařízení REACH a CLP se vztahují i na nanomateriály, musí být agentura ECHA schopna vykonávat své úkoly v rámci různých postupů podle nařízení REACH (jako je registrace, hodnocení, povolování a omezování) a postupů podle nařízení CLP (jako je klasifikace a označování) pro nanoformy stejně jako pro jakékoli jiné formy látky a musí mít dostatečnou vědeckou a technickou kapacitu, aby tak mohla činit.

Agentura ECHA s tímto cílem od roku 2011 postupně zvyšovala svou aktivitu v této oblasti, přičemž se soustředila na:

  • budování interní a externí kapacity,
  • sdílení zkušeností s příslušnými orgány členských států, členy Výboru členských států a Výboru pro posuzování rizik a dosažení konsensu mezi nimi ohledně informací o bezpečnosti nanomateriálů uváděných v registračních dokumentacích podle nařízení REACH,
  • poskytování zpětné vazby a poradenství žadatelům o registraci, kteří chtějí registrovat nanomateriály v nadcházející lhůtě pro registraci, 
  • účast na probíhajících mezinárodních regulačních činnostech a přispění k těmto činnostem (např. pracovní skupina OECD pro vyráběné nanomateriály),
  • webináře o nanomateriálech sloužící k podávání informací a diskusi o nejnovějším vývoji postupů dle nařízení REACH a CLP v souvislosti s nanomateriály a zároveň pomáhající žadatelům o registraci vypracovat a předložit dokumentaci týkající se nanomateriálů. Navštivte na internetu stránky webinářů, kde se můžete zaregistrovat k účasti na budoucích webinářích nebo nahlédnout do předchozích prezentací.
  • V říjnu 2012 byla za podpory příslušných orgánů pro nařízení REACH a CLP (CARACAL) a příslušných orgánů pro biocidní přípravky zřízena odborná skupina pro nanomateriály (ECHA-NMEG). Tato neformální poradní skupina podporuje provádění pracovního plánu agentury ECHA pro nanomateriály na období 2016–2018 a poskytuje informace a poradenství k vědeckým a technickým otázkám týkajícím se uplatňování nařízení REACH, CLP a BPR ve vztahu k nanomateriálům.

 

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)