Aan uw verplichtingen voldoen na besluit van de Europese Commissie

De Europese Commissie stelt binnen drie maanden na ontvangst van de adviezen van ECHA een ontwerp-beschikking op. Na het ontwerpbesluit is een periode van minimaal drie maanden nodig voor de stemming in het REACH-comité en de daaropvolgende goedkeuringsprocedure, met inbegrip van vertalingen, binnen de Commissie. Het gehele besluitvormingsproces duurt normaal gesproken derhalve meer dan zes maanden.

Verplichtingen na verlening van een autorisatie

Indien de autorisatie door de Europese Commissie wordt verleend, moet worden voldaan aan de voorwaarden die zijn beschreven in het bij de aanvraag verstrekte chemische veiligheidsrapport. In het goedkeuringsbesluit van de Commissie kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld. Na ontvangst van het besluit van de Commissie moet de autorisatiehouder zich blijven inspannen om veiligere alternatieven te vinden.

Autorisatiehouders

Autorisatiehouders moeten aan de voorwaarden van het besluit voldoen. Houders van een upstream-autorisatie, dat wil zeggen fabrikanten, importeurs of alleenvertegenwoordigers, moeten het autorisatienummer op het etiket vermelden alvorens de stof of het mengsel dat de stof bevat in de handel te brengen. Houders van een upstream-autorisatie moeten ook het veiligheidsinformatieblad (SDS) bijwerken.

Downstreamgebruikers die onder de autorisatie van een upstreamactor vallen

Downstreamgebruikers van een onder de autorisatie van een upstreamactor vallende stof die in bijlage XIV is opgenomen, moeten binnen drie maanden na de eerste levering van de stof aan de voorwaarden van het besluit voldoen en ECHA in kennis stellen van hun gebruik van de stof. ECHA houdt een register van deze kennisgevingen bij, verstrekt deze kennisgevingen aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en publiceert samenvattingen van de kennisgevingen op zijn website. Downstreamgebruikers moeten ook contact onderhouden met de autorisatiehouders en leveranciers en informatie aan hen verstrekken ten behoeve van een eventueel herbeoordelingsrapport. Als de downstreamgebruikers de stof verder in de toeleveringsketen verkopen, hetzij op zichzelf (na herverpakking), hetzij in een mengsel, moeten zij de informatie over de autorisatie (op het SDS en het etiket) ook aan hun klanten doorgeven.