Uw aanvraag indienen

Uw aanvraag indienen

Stap 1.

Maak uw account aan in REACH-IT als u nog geen account hebt. Als u al een account hebt, controleer dan of alle informatie actueel is.

NB: ECHA gaat uit van de grootte van de onderneming zoals vermeld in uw REACH-IT-account om de vergoeding voor uw aanvraag vast te stellen.

Stap 2.

Maak uw IUCLID-dossier aan.

Volg de instructies in de handleiding.

Stap 3.

Dien uw aanvraag in via REACH-IT.

Volg de instructies in de handleiding.

Volg voor gezamenlijke aanvragen de instructies in stap 4.

Verzend uw aanvraag in de eerste dagen van het indieningsvenster om ervoor te zorgen dat u de controle van de bedrijfsregels vóór de uiterste aanvraagdatum voor uw stof hebt doorlopen.

Stap 4.

Indien u deel uitmaakt van een gezamenlijke aanvraag, volg dan de stappen uit de onderstaande grafiek.

Als u geen deel uitmaakt van een gezamenlijke aanvraag, kunt u deze stap overslaan en direct naar punt 5 gaan.

Een gedetailleerde beschrijving van deze stappen is te vinden in het instructiedocument. De indienende aanvrager en medeaanvragers moeten alle stappen via REACH-IT doorlopen.

Autorisatieaanvraag indienenDien uw aanvraag via REACH-IT als gezamenlijke aanvraag in Verstrek informatie over het gebruik, de werkingssfeer en de rol in detoeleveringsketenStuur de naam en het beveiligingstoken van de gezamenlijke aanvraag naar medeaanvragers zodat zij hun deelname kunnen bevestigenMeld u aan bij REACH-IT en bevestig uw deelname door informatie te verstrekken over het gebruik, de werkingssfeer en de rol in de toeleveringsketenWacht totdat alle medeaanvragers hun informatie hebben verstrektControleer en voltooi de gezamenlijke aanvraag in REACH-ITindienende aanvragermedeaanvragers

Stap 5.

De uitgebreide informatie over het gebruik voltooien

Nadat u de controle van de bedrijfsregels hebt doorlopen en voordat de factuur wordt verzonden, zal ECHA de voorgestelde “beknopte beschrijving” van de op de website van ECHA te publiceren uitgebreide informatie over het gebruik beoordelen.

Zodra ECHA een eerste versie van de “beknopte beschrijving” heeft opgesteld, wordt u verzocht binnen een bepaalde termijn opmerkingen te maken. ECHA zal uw opmerkingen gebruiken als basis voor de afronding van de “beknopte beschrijving” en de definitieve versie aan u verstrekken.

Mededelingen over de “beknopte beschrijving” van de uitgebreide informatie over het gebruik en de factuur worden u toegezonden via REACH-IT-berichten.

Stap 6.

De factuur moet uiterlijk op de hierin vermelde datum worden betaald.

Controle van de bedrijfsregels, uiterste aanvraagdatum en factuur

De controle van de bedrijfsregels moet waarborgen dat uw aanvraag voldoet aan een aantal administratieve voorwaarden. ECHA kan uw aanvraag pas op de juiste wijze behandelen en de vereiste regelgevingsprocessen uitvoeren als de aanvraag deze stap heeft doorlopen. NB: Als de controle van bedrijfsregels is doorlopen, betekent dat alleen dat uw dossier kan worden geaccepteerd voor verwerking, en niet dat het dossier volledig is.

Nadat ECHA deze controles heeft uitgevoerd, berekent het uw vergoeding voor de autorisatieaanvraag en zendt het de factuur. Om in aanmerking te komen voor de overgangsregelingen van artikel 58, lid 1, onder c), ii) van REACH moet u uw aanvraag ruimschoots vóór de uiterste aanvraagdatum bij ECHA indienen, zodat u uw aanvraag vóór de uiterste aanvraagdatum opnieuw kunt indienen indien de aanvraag niet voldoet aan de bedrijfsregels (zie Q&A 571 en 572 voor meer informatie). De vergoeding moet uiterlijk op de in de factuur vermelde datum worden betaald.

Mkb/kmo-verificatie

Voor de aanvraagprocedure voor autorisatie gelden dezelfde mkb/kmo-verificatievoorwaarden als voor het REACH-registratieproces. Wanneer u stelt in aanmerking te komen voor een vergoedingsvermindering, controleert ECHA de groottecategorie van uw bedrijf. Als u ten onrechte opgeeft een kleine of middelgrote onderneming te zijn, brengt ECHA administratiekosten in rekening boven op de vergoeding die hoort bij de juiste bedrijfsgroottecategorie.

Uw aanvraag indienen