Actie tijdens de meningsvorming

Actie tijdens de meningsvorming

De raadpleging begint wanneer ECHA de uitgebreide informatie over het gebruik waarvoor een aanvraag wordt ingediend, op zijn website publiceert, met de uitnodiging aan belanghebbenden om informatie te verstrekken over mogelijke alternatieve stoffen of technologieën voor deze gebruiksvormen.

De raadpleging duurt acht weken en u krijgt de kans om publiekelijk te reageren op eventuele opmerkingen.

Ontwerpadviezen van het RAC en het SEAC

Het Comité risicobeoordeling (RAC) en het Comité sociaaleconomische analyse (SEAC) zullen binnen tien maanden na ontvangst van de aanvraag hun ontwerpadviezen opstellen. De adviezen van de comités zijn gebaseerd op de aanvraag, alle informatie die zij in het kader van de raadpleging hebben ontvangen over mogelijke alternatieven, en alle aanvullende informatie die wordt verstrekt.

Als onderdeel van dit proces kan u:

  • worden gevraagd nadere informatie te verstrekken ter verduidelijking van kwesties in verband met uw aanvraag; of
  • worden uitgenodigd om deel te nemen aan een trialoog met rapporteurs van het RAC en het SEAC om via de raadpleging gegenereerde informatie of technische of wetenschappelijke kwesties in verband met uw aanvraag te bespreken.

U kunt binnen twee maanden na ontvangst van het ontwerpadvies opmerkingen maken over het ontwerpadvies. Het RAC en het SEAC houden bij de vaststelling van hun definitieve adviezen rekening met uw eventuele opmerkingen over de ontwerpadviezen. Het secretariaat stuurt de adviezen naar de Europese Commissie, de lidstaten en u. De niet-vertrouwelijke versies van de adviezen worden op de ECHA-website gepubliceerd.