Odobrenje Unije

Uredbom o biocidnim pripravcima (UBP) uvodi se mogućnost autorizacije određenih biocidnih pripravaka na razini Unije. To će omogućiti kompanijama da svoje biocidne pripravke stavljaju na tržište diljem Unije bez pribavljanja posebne nacionalne autorizacije.

Autorizacija Unije daje prava i obveze u svim državama članicama jednaka onima koja daju nacionalne autorizacije.

Autorizacija Unije može biti dodijeljena biocidnim pripravcima sa sličnim uvjetima korištenja diljem Unije, osim onima koji sadržavaju aktivne tvari za koje vrijede kriteriji za isključivanje i onima koji pripadaju pripravcima tipa 14, 15, 17, 20 i 21. Vremenski okvir za pokretanje postupka autorizacije razlikuje se ovisno o tome sadržava li pripravak nove ili postojeće aktivne tvari.

Nove aktivne tvari

Pripravak koji sadržava nove aktivne tvari, također u kombinaciji s postojećim aktivnim tvarima, ispunjava uvjete za autorizaciju Unije od 1. rujna 2013.

Postojeće aktivne tvari

Za biocidne pripravke koji sadržavaju samo postojeće aktivne tvari, autorizacija Unije bit će dostupna u tri različite faze, ovisno o tipu pripravka:

  1. Od 1. rujna 2013. za pripravke tipa 1, 3, 4, 5, 18 i 19
  2. Od 1. siječnja 2017. za pripravke tipa 2, 6 i 13
  3. Od 1. siječnja 2020. nadalje za preostale pripravke tipa 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 i 22.

Popis biocidnih pripravaka koji imaju autorizaciju Unije bit će objavljen na internetskoj stranici ECHA-e. 

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)