Nacionalno odobrenje i obnova međusobnog priznavanja

Uredba o biocidnim proizvodima definira obnovu nacionalnog odobrenja kao „prijavu kojom nositelj odobrenja ili netko u njegovo ime želi zatražiti obnovu nacionalnog odobrenja za jedan ili više tipova proizvoda”.

Dodatna pravila za obnovu odobrenja koja podliježu međusobnom priznavanju uvedena su Delegiranom uredbom Komisije br. 492/2014.

Prijave za obnovu nacionalnih odobrenja moraju se ponovno dostaviti nadležnom tijelu države članice (MSCA) koje je izdalo prvo odobrenje. Ukoliko odobrenje podliježe međusobnom priznavanju ili je odobreno na osnovi međusobnog priznavanja, prijavu treba poslati nadležnom tijelu referentne države članice i nadležnim tijelima svih država članica koja su odobrila međusobno priznavanje.

Prijavu je potrebno podnijeti barem 550 dana prije isteka roka nacionalnog odobrenja. Ukoliko se obnova prijavljuje za više od jednog tipa proizvoda, prijavu je potrebno podnijeti barem 550 dana prije prvog isteka roka.

Ukoliko prijava za obnovu nije podnesena, ili je odbijena, ili podnositelj prijave nije na vrijeme dostavio dodatne informacije koje je zatražilo nadležno tijelo države članice, biocidni proizvod mora se povući s tržišta. To se mora učiniti u roku od 180 dana nakon isteka roka prvotnog odobrenja. Može se odobriti dodatno razdoblje od najviše 180 dana za korištenje postojećih zaliha.

Najdulji rok valjanosti obnovljenog odobrenja ne smije premašiti rok koji je dodijeljen prvotnom odobrenju, i u svakom slučaju ne smije biti dulji do 10 godina.

Usporedno ocjenjivanje

Za one biocidne proizvode koji sadrže jednu ili više aktivnih tvari koje su potencijalne tvari za zamjenu, Uredba o biocidnim proizvodima predviđa provođenje usporednog ocjenjivanja u okviru postupka ocjenjivanja (uz ograničene iznimke).

Ako se usporednim ocjenjivanjem utvrdi postojanje drugih odobrenih biocidnih proizvoda (ili nekemijskih metoda nadzora ili prevencije) koji predstavljaju značajno manji opći rizik za zdravlje ljudi, zdravlje životinja i okoliš, dostatno su učinkoviti i ne uzrokuju nikakve druge značajne ekonomske niti praktične poteškoće, nadležno tijelo države članice mora zabraniti ili ograničiti biocidni proizvod koji sadrži aktivne tvari koje su potencijalne tvari za zamjenu.

Odobrenje biocidnih proizvoda koji sadrže potencijalne tvari za zamjenu može se odobriti (i obnoviti) na razdoblje od najviše pet godina.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)