Odobrenje za iste biocidne proizvode

Kako bi se zadovoljile potrebe poduzeća i smanjilo njihovo administrativno opterećenje, Uredbom o jednakim biocidnim proizvodima (Uredba 414/2013, kako je izmijenjena Uredbom 2016/1802) uvodi se mogućnost da se prijeđe sa sveobuhvatnijih na uža odobrenja (primjerice sa skupine biocidnih proizvoda na podskupinu jednoga ili više „članova skupine”) ili tržišta (npr. s odobrenja Europske unije na nacionalno odobrenje).

Moguće je podnijeti zahtjev za odobrenje samo jednog proizvoda („jednakog proizvoda”) koji je identičan drugom odobrenom biocidnom proizvodu („referentnom proizvodu”) ili za koji je podnesen zahtjev za to odobrenje („potencijalni referentni proizvod”).

To se može dogoditi neovisno o tome je li povezani referentni proizvod samo jedan proizvod ili individualni proizvod iz skupine biocidnih proizvoda.

Nadalje, moguće je podnijeti zahtjev za nacionalno odobrenje počevši od (potencijalnog) referentnog proizvoda koji ima (ili želi imati) odobrenje Unije.

Proizvodi koji podliježu pojednostavljenom postupku odobrenja također su obuhvaćeni ovom uredbom.

Također je moguće podnijeti zahtjev za odobrenje jednake skupine biocidnih proizvoda (odobrenje Unije, nacionalno ili pojednostavljeno odobrenje), počevši od (potencijalne) referentne skupine proizvoda.

Postupak podnošenja zahtjeva za jednake biocidne proizvode rezultirat će neovisnim odobrenjem, ali s istim datumom isteka kao za referentni proizvod (ili skupinu proizvoda). Ta odobrenja imaju drukčiji broj odobrenja od referentnog proizvoda i mogu se promijeniti ili otkazati neovisno o referentnom proizvodu.

Zahtjevi za odobrenje jednakog biocidnog proizvoda podnose se u sustavu R4BP 3 (Registar za biocidne proizvode), kao i svi drugi zahtjevi temeljem Uredbe o jednakim biocidnim proizvodima (BPR).

Informacije i upute za podnošenje i praćenje zahtjeva za odobrenje jednakih biocidnih proizvoda nalaze se u odgovarajućim priručnicima o podnošenju zahtjeva na internetskim stranicama ECHA-e. Za više informacija o propisima pogledajte poglavlje „Jednaki biocidni proizvodi” u Praktičnom vodiču.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)