Zjednodušená autorizácia

Zjednodušený postup autorizácie sa zameriava na podporu používania biocídnych výrobkov, ktoré menej škodia životnému prostrediu, zdraviu ľudí a zvierat.

Biocídny výrobok je spôsobilý na použitie zjednodušeného postupu autorizácie, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

 • všetky účinné látky, ktoré biocídny výrobok obsahuje, sú zaradené do prílohy I k nariadeniu o biocídnych výrobkoch a spĺňajú uvedené obmedzenia,
   
 • biocídny výrobok neobsahuje žiadnu látku vzbudzujúcu obavy,
   
 • biocídny výrobok neobsahuje žiadne nanomateriály, 
   
 • biocídny výrobok je dostatočne účinný,
   
 • manipulácia s biocídnym výrobkom a použitie, na ktoré je určený, nevyžaduje osobné ochranné prostriedky.

Ak sú všetky tieto podmienky splnené, žiadateľ, ktorý chce požiadať o autorizáciu, predloží žiadosť agentúre ECHA cez register R4BP 3, pričom uvedie príslušný orgán členského štátu, ktorý bude žiadosť hodnotiť.

Po udelení zjednodušenej autorizácie sa môže biocídny výrobok sprístupniť na trhu v iných členských štátoch bez nutnosti vzájomného uznania. Držiteľ autorizácie však musí každému príslušnému členskému štátu 30 dní vopred oznámiť uvedenie výrobku na jeho území. Toto oznámenie sa uskutočňuje v registri R4BP 3.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)