Predkladanie dokumentácie na autorizáciu Únie

Žiadosti sa predkladajú prostredníctvom R4BP 3 vo forme súboru IUCLID.

Tento graf znázorňuje prehľad postupu predkladania dokumentácie. 

Jednotlivé kroky

Autorizácia prebieha v niekoľkých krokoch. Každý krok musí byť dokončený predtým, ako žiadosť môže postúpiť k ďalšiemu kroku. Je dôležité, aby sa žiadateľ uistil, že sú splnené všetky príslušné lehoty; inak bude žiadosť v priebehu procesu zamietnutá.

Image

Agentúra ECHA overí, či žiadosť a údaje boli predložené v správnom formáte.

 
Image

Žiadateľ zaplatí agentúre ECHA príslušné poplatky do 30 dní od dátumu vystavenia faktúry.

 
Image

Agentúra ECHA žiadosť prijme a hodnotiaci príslušný orgán má 30 dní na overenie žiadosti (kontrolu úplnosti).

 
Image

Žiadateľ zaplatí do 30 dní hodnotiacemu príslušnému orgánu príslušné poplatky.

 
Image

Ak sa dokumentácia považuje za neúplnú, hodnotiaci príslušný orgán požiada o chýbajúce informácie a žiadateľ bude mať 90 dní na poskytnutie týchto informácií.

 
Image

Začína sa hodnotenie dokumentácie

 

Účastníci

Hlavnými účastníkmi v postupe predkladania dokumentácie sú:

Žiadatelia

Žiadatelia zodpovedajú za kvalitu údajov vo svojej dokumentácii. Musia predložiť informácie o biocídnom výrobku buď vo forme dokumentácie alebo vo forme písomného povolenia na prístup. Ak to hodnotiaci príslušný orgán vyžaduje, žiadatelia musia predložiť ďalšie informácie v stanovenej lehote. Žiadatelia musia tiež predložiť návrh zhrnutia charakteristík biocídneho výrobku a buď dokumentáciu alebo písomné povolenie na prístup pre každú účinnú látku, ktorú obsahuje biocídny výrobok.

Agentúra ECHA

Agentúra ECHA zodpovedá za zabezpečenie, aby informácie v dokumentáciách boli v správnom formáte. Agentúra ECHA tiež zaisťuje, aby postup predkladania dokumentácie prebiehal podľa stanoveného časového harmonogramu.

Hodnotiaci príslušný orgán

Hodnotiaci príslušný orgán je zodpovedný za validáciu dokumentácií žiadostí a za hodnotenie dokumentácie predloženej žiadateľom.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)