Autorizácia Únie

V nariadení o biocídnych výrobkoch (BPR) sa uvádza možnosť autorizácie určitých biocídnych výrobkov na úrovni Únie. Spoločnostiam to umožní uvádzať biocídne výrobky na trh v celej Únii bez toho, aby bolo potrebné získať konkrétnu vnútroštátnu autorizáciu.

Prostredníctvom autorizácie Únie sa zabezpečia rovnaké práva a povinnosti vo všetkých členských štátoch ako prostredníctvom vnútroštátnych autorizácií.

Autorizácia Únie môže byť udelená biocídnym výrobkom s podobnými podmienkami používania v celej Únii okrem biocídnych výrobkov obsahujúcich účinné látky, ktoré spĺňajú vylučovacie kritériá a biocídnych výrobkov patriacich k typom výrobku 14, 15, 17, 20 a 21. Časový rámec na začatie procesu autorizácie sa líši v závislosti od toho, či výrobok obsahuje nové alebo existujúce účinné látky.

Nové účinné látky

Autorizácia Únie môže byť od 1. septembra 2013 udelená pre výrobok obsahujúci nové účinné látky, tiež v kombinácii s existujúcimi účinnými látkami.

Existujúce účinné látky

Pre biocídne výrobky obsahujúce iba existujúce účinné látky bude autorizácia v Únii dostupná v troch rôznych fázach v závislosti od typu výrobku:

  1. od 1. septembra 2013 pre typy výrobku 1, 3, 4, 5, 18 a 19,
  2. od 1. januára 2017 pre typy výrobku 2, 6 a 13,
  3. od 1. januára 2020 pre ostatné typy výrobku 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 a 22.

Zoznam biocídnych výrobkov s autorizáciou Únie bude uverejnený na webovej stránke agentúry ECHA. 

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)