Obnovenie vnútroštátnej autorizácie a vzájomného uznania

V nariadení o biocídnych výrobkoch sa obnovenie vnútroštátnej autorizácie vymedzuje ako žiadosť držiteľa autorizácie alebo osoby ním poverenej o obnovenie vnútroštátnej autorizácie pre jeden alebo viac typov výrobkov.

Delegovaným nariadením Komisie č. 492/2014 sa zaviedli doplnkové pravidlá pre obnovovanie autorizácií, ktoré podliehajú vzájomnému uznávaniu.

Žiadosti o obnovenie vnútroštátnych autorizácií sa musia opätovne predložiť príslušnému orgánu členského štátu, ktorý udelil prvú autorizáciu. Ak autorizácie podliehajú vzájomnému uznávaniu alebo sa udelili prostredníctvom neho, žiadosť sa musí poslať príslušnému orgánu referenčného členského štátu – a zároveň príslušným orgánom všetkých členských štátov, ktoré udelili súvisiace vzájomné uznanie.

Žiadosť sa musí predložiť najmenej 550 dní pred uplynutím platnosti vnútroštátnej autorizácie. Ak sa žiada o obnovenie pre viacero typov výrobkov, žiadosť sa musí predložiť najmenej 550 dní pred prvým dátumom uplynutia platnosti.

Ak žiadosť o obnovenie nebola predložená, ak bola zamietnutá alebo ak žiadateľ v riadnej lehote nepredložil doplňujúce informácie požadované príslušným orgánom členského štátu, biocídny výrobok sa musí stiahnuť z trhu. To sa musí urobiť do 180 dní od uplynutia platnosti pôvodnej autorizácie. Možno stanoviť dodatočnú maximálnu lehotu 180 dní na použitie existujúcich zásob.

Maximálna platnosť obnovených autorizácií nesmie presiahnuť lehotu pôvodných autorizácií a v žiadnom prípade nesmie presiahnuť 10 rokov.

Porovnávacie posúdenie

V prípade biocídnych výrobkov obsahujúcich jednu alebo viacero účinných látok, ktoré sa majú nahradiť, sa v nariadení o biocídnych výrobkoch predpokladá vykonanie porovnávacieho posúdenia ako súčasti procesu hodnotenia (uplatňujú sa obmedzené výnimky).

Ak sa v porovnávacom posúdení preukáže, že iné autorizované biocídne výrobky (alebo nechemické spôsoby ochrany alebo prevencie), ktoré predstavujú výrazne nižšie celkové riziko pre zdravie ľudí, zdravie zvierat a životné prostredie, sú dostatočne účinné a nemajú žiadne iné významné ekonomické alebo praktické nevýhody, príslušný orgán členského štátu musí zakázať alebo obmedziť biocídny výrobok obsahujúci účinné látky označené za látky, ktoré sa majú nahradiť.

Autorizáciu pre biocídne výrobky obsahujúce látky, ktoré sa majú nahradiť, možno udeliť (a obnoviť) na maximálne obdobie piatich rokov.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)