Postup podávania žiadostí

Postup predkladania žiadosti o zjednodušenú autorizáciu biocídneho výrobku je podobný ako postup pri vnútroštátnej autorizácie výrobku, pričom rozdiel je v požiadavkách na údaje. Žiadatelia musia predložiť návrh zhrnutia charakteristík biocídneho výrobku, príslušné údaje o účinnosti a akékoľvek ďalšie relevantné informácie, ktoré preukazujú, že výrobok spĺňa podmienky postupu zjednodušenej autorizácie. 
 
Žiadosti sa predkladajú agentúre ECHA prostredníctvom R4BP 3 vo forme súboru IUCLID.

Tento graf znázorňuje prehľad postupu žiadosti o zjednodušenú autorizáciu. 

Kroky

Tento proces obsahuje niekoľko krokov. Na ďalší krok je možné prejsť až po dokončení predchádzajúceho kroku. Dôležité je, aby si žiadateľ skontroloval splnenie všetkých príslušných termínov, inak bude žiadosť v prebiehajúcom procese zamietnutá.

 

Image

Agentúra ECHA skontrolujte, či boli žiadosť a údaje predložené v správnom formáte, a informuje hodnotiaci príslušný orgán cez register R4BP 3.

 
Image

Žiadateľ do 30 dní od dátumu fakturácie zaplatí hodnotiacemu príslušnému orgánu súvisiace poplatky a hodnotiaci príslušný orgán žiadosť prijme.

 
Image

Hodnotiaci príslušný orgán má 90 dní na vyhodnotenie dokumentácie a udelenie autorizácie na uvedenie výrobku na trh.

 
Image

Ak je dokumentácia neúplná, hodnotiaci príslušný orgán požiada žiadateľa o doplnenie chýbajúcich informácií. Zvyčajne sa poskytnú v lehote 90 dní. V takom prípade hodnotiaci príslušný orgán do 90 dní od prijatia dodatočných informácií výrobok autorizuje. 

 

Oznamovanie

Biocídny výrobok autorizovaný v súlade so zjednodušeným postupom autorizácie v jednom členskom štáte možno umiestniť na trh v ostatných členských štátoch bez potreby vzájomného uznania.

Držiteľ autorizácie však musí v tejto súvislosti informovať všetky príslušné orgány v členských štátoch minimálne 30 dní pred umiestnením výrobku na trh.

V prípade, že členský štát  nesúhlasí s tým, že biocídny výrobok spĺňa kritériá zjednodušenej autorizácie, alebo sa domnieva, že tento výrobok nebol správne oznámený alebo označený, môže postúpiť celú záležitosť koordinačnej skupine na vyriešenie.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)