Подновяване на национално разрешение и взаимно признаване

Съгласно определението в Регламента за биоцидите „заявлението за подновяване на национално разрешение за един или повече продуктови типове се подава от притежателя на разрешението или от негово име“.

Допълнителните правила за подновяване на разрешения, които са били предмет на взаимно признаване, се установяват от Делегиран регламент № 492/2014 на Комисията.

Заявления за подновяване на национално разрешение се подават до компетентния орган на държавата членка (КОДЧ), издал първото разрешение. Ако разрешенията са предмет на взаимно признаване или са издадени в рамките на процедура за взаимно признаване, заявлението трябва да бъде изпратено до КО на референтната държава членка, както и до всички КОДЧ, приели съответното взаимно признаване.

Заявлението се подава най-малко 550 дни преди изтичането на срока на валидност на националното разрешение. Ако се заявява подновяване за повече от един продуктов тип, заявлението се подава най-малко 550 дни преди най-ранната дата на изтичане.

Ако заявлението за подновяване не е подадено, ако е отхвърлено или поисканата от КОДЧ допълнителна информация не е подадена от заявителя в срок, продажбата на биоцида трябва да се преустанови. Това трябва да бъде осъществено в срок от 180 дни след изтичане на срока на валидност на първоначалното разрешение. Срокът може да бъде допълнително удължен най-много с 180 дни за изразходване на наличностите.

Максималният срок на валидност на подновените разрешения не трябва да превишава този на първоначалните и не може да бъде по-дълъг от 10 години.

Сравнителна оценка

За биоцидите, съдържащи едно или повече активни вещества, които са кандидати за замяна, BPR предвижда извършване на сравнителна оценка като част от процедурата на оценка (с някои ограничения).

Ако сравнителната оценка покаже, че има други разрешени биоциди (или нехимични методи за контрол или предотвратяване), които създават значително по-нисък цялостен риск за здравето на човека, животните и околната среда, че те са достатъчно ефективни и не създават други съществени икономически или практически затруднения, КОДЧ трябва да забрани или ограничи използването на биоцида, съдържащ активните вещества, определени като кандидати за замяна.

Разрешение за биоциди, съдържащи кандидати за замяна, може да се издава (и подновява) за срок от максимум пет години.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)