Подаване на досие за получаване на разрешение от Съюза

Заявленията се подават чрез R4BP 3 под формата на IUCLID файлове.

Тази диаграма показва общ преглед на процеса на подаване на досие. 

Етапи

Процесът на разрешаване протича на няколко етапа. Всеки етап трябва да бъде завършен преди заявлението да може да премине към следващия етап. Важно е заявителят да гарантира, че всички срокове са спазени, тъй като в противен случай заявлението ще бъде отхвърлено в хода на процеса.

Image

ECHA проверява дали заявлението и данните са подадени в правилния формат.

 
Image

В рамките на 30 дни от датата на фактурата заявителят заплаща съответните такси на ECHA.

 
Image

ECHA приема заявлението и оценяващият компетентен орган разполага с 30 дни, за да валидира заявлението (проверка за пълнота).

 
Image

В рамките на 30 дни заявителят заплаща съответните такси на оценяващия компетентен орган.

 
Image

Ако досието бъде счетено за непълно, оценяващият компетентен орган ще поиска липсващата информация, а заявителят ще разполага с 90 дни, за да я предостави.

 
Image

Започва оценката на досието.

 

Участници

Основните участници в процеса на подаване на досието са:

Заявители

Заявителите са отговорни за качеството на данните в досиетата им. Те трябва да предоставят информация за техния биоциден продукт под формата на досие или писмо за достъп. Ако бъде поискано от оценяващия компетентен орган, те трябва да предоставят допълнителна информация в определените срокове. Заявителите също така трябва да подадат проект на резюме на характеристиките на биоцидния продукт и досие или писмо за достъп за всяко активно вещество, съдържащо се в биоцидния продукт.

ECHA

ECHA има отговорността да гарантира, че информацията в досиетата е в правилния формат. ECHA също така гарантира, че процесът на подаването e съгласно определените срокове.

Оценяващ компетентен орган

Оценяващият компетентен орган е отговорен за валидиране на досиетата на заявителите и за оценката на досието, подадено от заявителя.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)