Процедура за оценяване за получаване на разрешение от Съюза

След като оценяващият компетентен орган валидира заявлението за разрешение от Съюза за биоцид (или за група биоциди), започва процедурата на оценяване. Оценяващият компетентен орган има 365 дни, за да направи оценка на заявлението и да представи своя доклад за оценка и заключения на ECHA.

Тази диаграма показва общ преглед на процеса на оценка на досието

Стъпки

Ако оценяващият компетентен орган счeтe, че е необходима допълнителна информация за извършване на оценката, той може да я поиска от заявителя. Заявителят трябва да предостави исканата информация в рамките на 180 дни, освен ако закъснението не е оправдано от естеството на изисканите данни или от извънредни обстоятелства. 

Процедурата по издаване на разрешение от Съюза се състои от следните стъпки:

 
Image

Оценяващият компетентен орган извършва оценката на досието.

 
Image

Оценяващият компетентен орган финализира проекта на доклада за оценката и заключенията от тази оценка.
 

 
Image

Проектът на доклада за оценката се изпраща на заявителя чрез R4BP 3. Заявителят разполага с 30 дни, за да представи писмени бележки.

 
 
Image

Докладът за оценката и обобщението на характеристиките на биоцида се предават чрез R4BP 3 до ECHA за партньорска проверка в Комитета по биоцидите (BPC).

 
Image

Комитетът по биоцидите разполага със 180 дни, за да се произнесе със становище чрез партньорска оценка и да представи това становище на Европейската комисия.

 

Image

Комисията взема решение относно разрешаването на даден биоцид на равнището на Съюза.

 

Сравнителна оценка

За биоцидите, съдържащи едно или повече активни вещества – кандидати за замяна, Регламентът за биоцидите предвижда извършването на сравнителна оценка като част от процеса на оценяване.

В резултат на сравнителната оценка Европейската комисия следва да забрани или ограничи даден биоцид, съдържащ активни вещества, определени като кандидати за замяна. Това се прилага, когато е доказано, че други разрешени биоциди (или нехимични методи за контрол или превенция), които представляват значително по-малък общ риск за здравето на човека, здравето на животните и околната среда, са достатъчно ефективни и не водят до други значителни икономически или практически затруднения. Разрешение за биоциди, съдържащи вещества – кандидати за замяна, се издава за срок не повече от пет години.

Участници

Основните участници в процеса на оценяване са:

Заявителите

Заявителите отговарят за предоставянето на цялата необходима информация в своите досиета. Те трябва да обърнат внимание на различните срокове по време на процеса. Заявителите имат възможност да коментират проекта на доклада за оценката на досието си по време на процеса.

Те също така трябва да осигурят превод на обобщението на характеристиките на биоцида на 22-та официални езика на ЕС.

ECHA

Секретариат

Секретариатът на ECHA улеснява работата на Комитета по биоцидите (BPC), като осигурява техническа и научна подкрепа. ECHA представя обобщението на характеристиките на биоцида на Европейската комисия на всички официални езици на ЕС 30 дни след представяне на становището.

Комитетът по биоцидите (BPC)

ВРС дава становище относно разрешаването на биоцида в рамките на 180 дни.

Оценяващият компетентен орган

Оценяващият компетентен орган е отговорен за извършване на оценката на досиетата, представени от заявителите. Той разполага с 365 дни за оценка на досие. Може обаче да поиска и допълнителна информация от заявителя, който има определен брой дни, за да я предостави – обикновено 180 дни. Времето, дадено на заявителя за предоставяне на допълнителната информация, удължава 365-дневния период за оценка.

Европейската комисия

Европейската комисия, подпомагана от Постоянния комитет по биоцидите, взема под внимание становището, издадено от ВРС, и решава дали да даде разрешение от Съюза, или не. Постоянният комитет по биоцидите се състои от представители на държавите членки.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)