Процедура на оценка за взаимно признаване

След като КО на референтната държава членка валидира заявлението за подновяване на национално разрешение за биоцид (или група биоциди), издадено в рамките на процедура за взаимно признаване, започва процедурата на оценка.

Общо представяне на процедурата на оценка на досиета
Тази графика илюстрира най-общо процедурата на оценка на досиета


 

Стъпки

Процедурата за подновяването на национално разрешение, което е предмет на взаимно признаване или е издадено в рамките на процедура за взаимно признаване, включва следните етапи:

1.
КО на референтната държава членка разполага с 90 дни след датата на валидиране, за да прецени дали е необходима пълна оценка на досието.

2.
КО на референтната държава членка изготвя проектодоклад и заключения в срок от 365 дни след валидиране на заявлението, в случай че е необходима пълна оценка. Докладът съдържа причините за решението да се поднови или да не се подновява разрешението. Ако не е необходима пълна оценка, КО на референтната държава членка взема решение за подновяване на разрешението в срок от 180 дни след приемане на заявлението.

3.
Ако КО на референтната държава членка прецени, че е необходима допълнителна информация, за да се извърши оценката, той може да я поиска от заявителя. Заявителят трябва да предостави поисканата информация в срок от 180 дни, освен ако не е оправдано удължаване поради естеството на поисканите данни или изключителни обстоятелства.

4.
Проектодокладът за оценка се изпраща през R4BP 3 на заявителя, на когото се дава възможност да изпрати коментари в срок от 30 дни. КО на референтната държава членка трябва да се съобрази с коментарите на заявителя при завършването на доклада за оценка.

5.
Окончателният проектодоклад за оценка и проектът на обобщението на характеристиките на биоцида, ако оценката в проектодоклада е положителна, се изпращат на заявителя и на КО на заинтересованите държави членки през R4BP 3.

6.
КО на заинтересованите държави членки изразяват становище по проекта на обобщението на характеристиките на биоцида в срок от 90 дни. При съгласие (и положителна оценка в доклада) КО на референтната и заинтересованите държави членки подновяват националните разрешения в срок от 30 дни след постигането на съгласие.

7.
Ако КО на заинтересована държава членка не е съгласен със заключението в доклада за оценка или с обобщението на характеристиките на биоцида, КО на референтната държава членка отнася случая до Координационната група.

Участници

Основните участници в процедурата са:

Заявители

Заявителите отговарят за предоставянето на цялата необходима информация в своите досиета. Те трябва да следят различните срокове в хода на процедурата. Заявителите имат възможността да отправят коментари по проектодоклада за оценка на тяхното досие по време на процедурата.

КО на референтната държава членка

Компетентният орган на референтната държава членка отговаря за валидирането на досиетата за заявления и за оценката на досието, подадено от заявителя при подновяване в рамките на процедура на взаимно признаване. Той може да бъде различен от компетентния орган, оценил първоначалното разрешение. При несъгласие с КО на заинтересованата държава членка по обобщението на характеристиките на биоцида той отнася въпроса до Координационната група.

КО на заинтересована държава членка

Компетентните органи на заинтересованите държави членки се договарят за обобщението на характеристиките на биоцида, издадено от КО на референтната държава членка, и в случай на съгласие подновяват разрешението. При несъгласие компетентният орган на заинтересованата държава членка излага подробно причините за своето становище пред другите КО на заинтересованите държави членки и пред заявителя.

Координационна група

Координационната група е орган, съставен от представители на държавите членки и Комисията. Ако КО на заинтересована държава членка не е съгласен със заключението в доклада за оценка или с обобщението на характеристиките на биоцида, КО на референтната държава членка отнася случая до Координационната група. Тя разполага с 60 дни да постигне съгласие. Ако Координационна група не може да постигне съгласие, въпросът се отнася до Комисията, която може да поиска от ECHA становище по научните или техническите страни на случая.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)