Продуктово семейство

Семейство биоциди представлява група от продукти, използвани за сходни цели и съдържащи активни съставки с едни и същи спецификации. Семейството се характеризира и с точно определени разлики по отношение на съдържанието, за да се гарантира, че не е налице увеличение на риска или намаляване на ефикасността на продукта. Тази концепция следва от концепцията за рамковите формулации по силата на Директива 98/8/ЕО относно пускането на пазара на биоциди.

Всички продукти в семейство биоциди, са обхванати от едно разрешение, издадено съгласно Регламент за биоцидите. 

С други думи, няколко биоциди могат да бъдат групирани в рамките на едно издадено разрешение, при условие че разликата в състава между „членовете" на семейството остава в определен диапазон. Варирането на състава може да се изразява или в намаляване на концентрацията на активното вещество, или в разлика в концентрацията на неактивните вещества. 

Допустима е също замяната на неактивни вещества в продукти, които са обединени в едно семейство, с други неактивни вещества, предоставящи същото или по-ниско равнище на риск.

Независимо от това е необходимо класификацията, рискът и мерките за безопасност за всички продукти, включени в семейството биоциди, да бъдат еднакви или с по-ниска „строгост" в сравнение с първия разрешен продукт.

Нотификация

Съставът на продукти, принадлежащи към семейство с издадено разрешение, може да се различава в обхвата, определен по време на оценката. Оценяването и анализът на представителни членове на семейството установяват границите на допустимост при издаване на разрешение за семейство биоциди.

Ако съставът на нов продукт се вмества в тези установени граници, притежателят на разрешение е необходимо единствено да нотифицира органите за продукта 30 дни преди неговото пускане на пазара. Нотификациите относно предлагането му в националната мрежа трябва да бъдат подадени към съответния компетентен орган, издал разрешение на национално ниво за семейство биоциди. При издаване на разрешение от Съюза, нотификацията трябва да бъде подадена до ECHA и Комисията. Всички нотификации е необходимо да постъпят чрез R4BP 3.

Продукти могат да бъдат пускани на пазара и без нотификация, в случай че измененията се отнасят единствено до оцветители, ароматизатори или пигменти, които се намират в рамките на съществуващите позволени граници. 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)