Опростено разрешение

Опростената процедура за издаване на разрешение има за цел да насърчи употребата на биоциди, които са по-малко вредни за околната среда и за здравето на хората и животните.

За да бъде допустим за опростената процедура за издаване на разрешение, биоцидът трябва да отговаря на всяко от следните условия:

 • всички активни вещества, които се съдържат в биоцида, са включени в приложение I към Регламента за биоцидите и отговарят на всички ограничения, посочени в това приложение;
   
 • биоцидът не съдържа никакви рискови вещества;
   
 • биоцидът не съдържа наноматериали; 
   
 • биоцидът е достатъчно ефективен;
   
 • боравенето с биоцида и предвидената му употреба не изискват лични защитни средства.

Ако всички тези условия са изпълнени, заявителят, искащ разрешение, трябва да подаде заявление до ECHA чрез R4BP 3 и да посочи наименованието на компетентния орган на държавата членка, който следва да оцени заявлението.

Биоцид, за който е издадено опростено разрешение, може да бъде предоставен на пазара в други държави членки, без да е необходимо взаимно признаване. Притежателят на разрешението обаче трябва да уведоми всяка държава членка 30 дни, преди да пусне биоцида на нейна територия. Това уведомяване се извършва в R4BP 3.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)