Разрешаване на идентични биоциди

За да се отговори на потребностите на дружествата и да се намали административната тежест върху тях, чрез Регламента за идентичните биоциди (Регламент (ЕС) № 414/2013, изменен с Регламент 2016/1802), се въвежда възможност за стесняване на разрешенията (т.е. вместо за група биоциди, могат да се подават заявления за един или повече биоциди от групата) и за стесняване на пазарите (т.е. вместо за разрешение за Съюза, могат да се подават заявления за национално разрешение).

Възможно е да се подаде заявление за разрешаване на един продукт („идентичен продукт“), който е един и същ с друг разрешен биоциден продукт („референтен продукт“) или за който е подадено заявление за такова разрешение („потенциален референтен продукт“).

Това важи както за случаите, когато съответният референтен продукт е единичен, така и за случаите, когато представлява отделен продукт от група биоциди.

Освен това е възможно да се подаде заявление за национално разрешение въз основа на (потенциален) референтен продукт, който е разрешен (или за който е получено заявление за разрешение) на равнището на Съюза.

В обхвата на регламента попадат и биоциди, които са обект на опростената процедура за разрешаване.

Възможно е също подаването на заявление за разрешение (на Съюза, национално или по опростената процедура) за идентична група биоциди въз основа на (потенциална) референтна група биоциди.

При процедурата за разрешаване на идентичен биоцид се издава самостоятелно разрешение, което има същата валидност като разрешението за референтния продукт (групата биоциди). Такива разрешения се завеждат под различен номер спрямо референтния продукт и могат да бъдат изменяни или отменени независимо от него.

Заявленията за идентични биоциди се подават чрез R4BP 3, също както всички други заявления съгласно регламента BPR.

Информация и указания за подаването и проследяването на заявленията за разрешаване на идентични биоциди могат да се намерят в съответните наръчници относно подаването на данни, достъпни на уебсайта на ECHA. За по-подробна информация относно нормативната уредба направете справка в глава „Идентични биоциди“ на практическото ръководство.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)