Подаване на досие

Заявленията за подновяване на национално разрешение, включително заявления, които са предмет на взаимно признаване или са издадени в рамките на процедура на взаимно признаване, се подават чрез R4BP 3. В определени случаи, които са описани в ръководството за подаване за потребители от индустрията 4a, може да се изисква файл в IUCLID.

 

Общо представяне на процедурата на подаване на досиета
Тази графика илюстрира най-общо процедурата на подаване на досиета.

Стъпки

Подновяването на национално разрешение включва няколко етапа. Всеки от тях трябва да бъде изпълнен, преди заявлението да може да премине към следващия. Важно е заявителят да спази всички срокове — в противен случай заявлението ще бъде отхвърлено в хода на процедурата.

1.
ECHA проверява дали заявлението и данните са подадени в правилния формат.

2.
КО на приемащата държава членка, КО на референтната държава членка, в случай на взаимно признаване, и всички КО на заинтересовани държави членки уведомяват заявителя за дължимите такси. Заявителят заплаща дължимите такси на съответния или съответните КОДЧ в срок от 30 дни след датата на издаване на фактурата. Заявлението е официално прието.

3.
Ако досието бъде счетено за непълно, КО на референтната или приемащата държава членка ще поиска от заявителя да предостави липсващата информация в разумен срок (обикновено не повече от 90 дни).

4.
В срок от 30 дни след приемането или 30 дни след получаването на поисканата допълнителна информация приемащата или референтната държава членка валидират заявлението.*

5.
Започва оценката на досието

 

Участници

Основните участници в процедурата са:

Заявители

Заявителите отговарят за качеството на данните в своите досиета. Те трябва да предоставят информация за биоцида под формата на досие или писмо за достъп. Ако КОДЧ поиска допълнителна информация, те трябва да я предоставят в установените срокове. Заявителите трябва също така да подадат проект на обобщението на характеристиките на биоцида.

ECHA

ECHA следи за правилния формат на информацията в досиетата. Освен това ECHA следи дали процедурата на подаване се движи в установените срокове.

КО на приемащата държава членка

Компетентният орган на приемащата държава членка отговаря за оценката на досието, подадено от заявителя при подновяване на национално разрешение.

КО на референтната държава членка

Компетентният орган на референтната държава членка отговаря за валидирането на досиетата за заявления и за оценката на досието, подадено от заявителя в случай на подновяване чрез процедура на взаимно признаване. Той може да бъде различен от компетентния орган, оценил първоначалното разрешение (при съгласие).

КО на заинтересована държава членка

Компетентните органи на заинтересованите държави членки отговарят за проверка дали полученото заявление за подновяване на взаимно признатото разрешение попада в обхвата на допълнителните правила (съгласно член 1, параграфи 2 и 3 на Регламент (ЕС) № 492/2014).*При подновяване чрез процедура на взаимно признаване, в срок от 30 дни след приемането на заявлението, заинтересованите държави членки проверяват дали полученото заявление попада в обхвата на допълнителните правила за подновяване съгласно член 1, параграфи 2 и 3 на Делегиран регламент (ЕС) № 492/2014 на Комисията (т. е. дали издадените разрешения подлежат на същите условия или на ограничени изключения, например информация, която може да подлежи на административна промяна). В противен случай заявлението за подновяване се обработва по редовните процедури за подновяване, предвидени в член 31 на BPR.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)