Процедура по подаване на заявление

Процедурата за подаване на заявление за опростено разрешение за биоцид е сходна с процедурата за национално разрешение, с изключение на различните изисквания за данни. Заявителите трябва да представят проект на резюме на характеристиките на биоцида, съответните данни за ефикасността и всяка друга подходяща информация, доказваща, че биоцидът отговаря на условията за опростена процедура за разрешение. 
 
 
Заявленията се подават чрез R4BP 3 на ECHA под формата на IUCLID файлове.

 Тази диаграма показва общ преглед на процедурата на подаване на заявление за опростено разрешение. 

Стъпки

Процесът има няколко стъпки. Всяка стъпка трябва да бъде завършена, преди заявлението да премине към следващия етап. Важно е заявителят да се увери, че всички срокове са спазени, тъй като в противен случай заявлението ще бъде отхвърлено в хода на процеса.

 

Image

ECHA проверява дали заявлението и данните са подадени в правилния формат и уведомява оценяващия компетентен орган чрез R4BP 3.

 
Image

Заявителят заплаща свързаните с това такси на оценяващия компетентен орган в срок от 30 дни от датата на фактурата и оценяващият компетентен орган приема заявлението.

 
Image

Оценяващият компетентен орган разполага с 90 дни, за да направи оценка на досието и да разреши пускането на биоцида на пазара.

 
Image

Ако досието е непълно, оценяващият компетентен орган ще поиска липсващата информация от заявителя. Обикновено тя следва да бъде предоставена в срок от 90 дни. В този случай оценяващият компетентен орган издава разрешение за биоцида в срок от 90 дни от получаване на допълнителната информация. 

 

Нотификация

Биоцид, за който е издадено разрешение в съответствие с опростената процедура в една държава членка, може да бъде предоставен на пазара в други държави членки, без да е необходимо взаимно признаване.

Притежателят на разрешението обаче уведомява компетентните органи на всички засегнати държави членки поне 30 дни преди да пусне продукта на пазара.

Ако друга държава членка не е съгласна, че биоцидът отговаря на критериите за издаване на разрешение по опростената процедура, или смята, че не е бил нотифициран или етикетиран правилно, тя може да отнесе въпроса за разрешаване до координационната група.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)