Процедура на оценка за национално разрешение

След като КО на приемащата държава членка приеме заявлението за подновяване на национално разрешение за биоцид (или група биоциди), започва процедурата на оценка.

Общо представяне на процедурата на оценка на досиета
Тази графика илюстрира най-общо процедурата на оценка на досиета


 

Стъпки

Процедурата на оценка за подновяването на национално разрешение включва следните етапи:

1.
КО на приемащата държава членка разполага с 90 дни да прецени дали е необходима пълна оценка на досието.

2.
КО на приемащата държава членка изготвя проектодоклад за оценка и заключения в срок от 365 дни след валидирането на заявлението, в случай че е необходима пълна оценка. Докладът съдържа причините за решението да се поднови или да не се подновява разрешението.

Ако не е необходима пълна оценка, КО на приемащата държава членка взема решение за подновяване на разрешението в срок от 180 дни след приемане на заявлението.

3.
Ако КО на приемащата държава членка прецени, че е необходима допълнителна информация, за да се извърши оценката, той може да я поиска от заявителя. Заявителят трябва да предостави поисканата информация в срок от 180 дни, освен ако не е оправдано удължаване поради естеството на поисканите данни или изключителни обстоятелства.

4.
Проектодокладът за оценка се изпраща през R4BP 3 на заявителя, на когото се дава възможността да изпрати коментари в срок от 30 дни. КО на референтната държава членка трябва да се съобрази с коментарите на заявителя при завършването на доклада за оценка.

5.
КО на приемащата държава членка взема решение за подновяване на националното разрешение.

Участници

Основните участници в процедурата са:

Заявители

Заявителите отговарят за предоставянето на цялата необходима информация в своите досиета. Те трябва да следят различните срокове в хода на процедурата. Заявителите имат възможността да отправят коментари по проектодоклада за оценка на тяхното досие по време на процедурата.

КО на приемащата държава членка

Компетентният орган на приемащата държава членка отговаря за оценката на подадените от заявителите досиета. Той трябва да прецени дали е необходима пълна оценка на досието. В този случай оценяващият компетентен орган има 365 дни да оцени досието. Той може да поиска допълнителна информация от заявителя, която последният трябва да предостави в определен срок — обикновено 180 дни. Предоставеният на заявителя срок за изпращане на допълнителна информация удължава 365-дневния срок за оценката.

Ако не е необходима пълна оценка, КО на приемащата държава членка взема решение дали да поднови разрешението за биоцида в срок от 180 дни след датата на приемане на заявлението.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)