Töödeldud tooted

Biotsiidimääruses on sätestatud kasutuseeskirjad toodete jaoks, mida on töödeldud ühe või mitme biotsiidiga või millesse on neid kavatsuslikult lisatud.

Määruse kohaselt võib tooteid töödelda ainult Euroopa Liidus heakskiidetud toimeainet sisaldavate biotsiididega. See on muudatus võrreldes biotsiididirektiiviga (mis tunnistati biotsiidimäärusega kehtetuks 1. septembrist 2013), mille kohaselt võisid kolmandast riigist imporditud tooted olla töödeldud ELis heakskiitmata ainetega (nt arseeniga töödeldud puit ning DMFi sisaldavad diivanid ja jalatsid).

Ettevõtted peavad olema ka valmis andma tarbijatele teavet müüdava toote biotsiidiga töödelduse kohta. Kui tarbija nõuab töödeldud toote kohta teavet, peab tarnija seda andma tasuta 45 päeva jooksul.

Biotsiidiga töödeldud toodete märgistamine

Biotsiididega töödeldud toodete tootjad ja importijad peavad tagama toodete märgistamise nii klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määruses sätestatud põhinõuete kui ka biotsiidimääruses sätestatud lisanõuete kohaselt.

Biotsiidimääruses nõutakse, et biotsiididega töödeldud toodete tootjad ja importijad märgistavad töödeldud tooted, kui:

  1. väidetakse, et töödeldud tootel on biotsiidsed omadused;
  2. seda nõutakse toote töötlemiseks kasutatud biotsiidi toimeaine heakskiidu tingimustes.

Märgistus peab olema tarbijale nähtav ja hästi loetav.

Töödeldud tooteid käsitlevad üleminekumeetmed

Biotsiidimääruses on sätestatud mitu meedet, et hõlbustada üleminekut biotsiididirektiivis sätestatud süsteemilt uuele määrusele.

Alates 1. septembrist 2013 peab töödeldud toote töötlemiseks kasutatud biotsiidi toimeaine olema asjaomase biotsiidiliigiga seoses kas juba heakskiidetud või hindamisel.

Pärast 1. märtsi 2017 ei või Euroopa Liidu turule enam viia tooteid, mis on töödeldud biotsiidiga (või mis tahtlikult sisaldavad biotsiidi), mille toimeaine ei ole juba saanud luba või on loetletud I lisas või mille hindamine veel kestab või mille täielikku taotlustoimikut asjakohase tootetüübi jaoks ei esitatud 1. septembriks 2016.

Kui toimeainet asjaomase biotsiidiliigiga seoses heaks ei kiideta, ei tohi pärast 180 päeva möödumist toimeaine heakskiitmisest keelduva otsuse tegemisest enam selle toimeainega töödeldud tooteid või seda sisaldavaid biotsiide turule lasta.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)