Heakskiidetud tarnijad

Biotsiidimääruse eesmärk on tagada toimeaine andmete hankimise kulude õiglane jagamine.

Ettevõtted, kes ei ole veel biotsiididirektiivi või biotsiidimääruse kohast toimeaine toimikut esitanud, võivad esitada ECHA-le kas toimiku, andmekasutusloa või, juhul kui kõik andmekaitsetähtajad on möödunud, viite olemasolevale toimikule. Esitatav teave peab vastama biotsiidimääruses või biotsiididirektiivis sätestatud toimeaine andmenõuetele.

Toimeainete tarnijate nimekirja (artikli 95 nimekiri) lisamise taotlusi saavad esitada ainult Euroopa Liidus asutatud isikud. Artikli 95 esimese lõike teises lõigus on toimeaine ja biotsiidi tarnija määratluses sätestatud, et need isikud peavad olema asutatud Euroopa Liidus. Euroopa Liidu väliseid ettevõtteid võib artikli 95 eesmärgil esindada Euroopa Liidu esindaja, kelle kõrvale märgitakse nimekirjas ka nende nimi.

Peale tootjate ja importijate võivad 11. märtsi 2014. aasta määrusega (EL) nr 334/2014 biotsiidimäärusse tehtud muudatuse kohaselt taotleda enese lisamist artikli 95 nimekirja ka biotsiiditarnijad (nt segude tootjad). Muudatuse kohaselt tuleb nimekirja kanda ka taotluses käsitletud biotsiidiliik.

ECHA avaldab artikli 95 nimekirja ja ajakohastab seda regulaarselt, lisades sinna isikud, kes on esitanud nõutud teavet sisaldavad dokumendid (vt artikli 95 nimekirja link).

Alates 1. septembrist 2015 ei tohi Euroopa Liidus turustada biotsiidi, mis koosneb toimeainest või sisaldab või tekitab toimeainet, kui selle tarnija või kõnealuse biotsiidi tarnija ei ole kantud asjaomase biotsiidiliigi kohta koostatud artikli 95 nimekirja.

Artikli 95 nimekirja ja läbivaatamisprogrammi kuuluvate toimeainete korral kehtib kohustuslik andmete jagamise põhimõte mitte ainult selgroogsete loomadega tehtavate katsete tulemuste kohta, vaid ka kõigi toksikoloogiliste, ökotoksikoloogiliste ja keskkonnas käitumise uuringute (sh selgroogseteta uuringute) tulemuste kohta. See tähendab, et taotlejad peavad uuringute tulemusi jagama, et mitte dubleerida selgroogsete uuringuid ja katseid, mida tuleb niigi teha ainult viimase võimalusena.

Toimeaine või biotsiidi tarnija, kes kavatseb teha katseid või uuringuid, võib mitteloomsete katsete korral ja peab selgroogsetel kavandatud katsete korral uurima ECHA-lt, kas selliste katsete või uuringute tulemusi on mõnele pädevale asutusele või ECHA-le biotsiididirektiivi või biotsiidimääruse kohaselt juba esitatud.

ECHA annab tulevasele taotlejale asjaomaste andmete esitaja kontaktandmed. See päringuetapp on eeltingimus, mis peab olema täidetud enne, kui ECHA-le saab esitada avalduse andmejagamisvaidluse kohta, sest vaidlusmenetlusega seotud ajavahemikke arvutatakse alates päevast, mil ECHA väljastas andmete esitaja kontaktandmed.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)