Üldsoovitused

Need üldsoovitused rõhutavad ECHA põhisõnumeid, kuidas saate hoida registreerimisandmed korras ja neid ennetavalt täiustada.

 

Ajakohastage korrapäraselt
 • Teie vastutate selle eest, et registreerimistoimik oleks ajakohane. Esitage ECHA-le ajakohastus, kui:
  • muutuvad teie roll (aine tootja, importija või toodete tootja), identiteet (ärinimi) või kontaktandmed;
  • aine koostises toimub väikesi muudatusi;
  • teie aine aastane või summaarne tootmis- või impordimaht väheneb või suureneb oluliselt või kui toodetavates või imporditavates toodetes sisalduvate ainete kogus muutub: selline ajakohastus parandab tegeliku koguse ja registreeritud koguse võimaliku erinevuse ning tuleb teha ka siis, kui lõpetate tootmise või impordi;
  • tuvastatud on aine uusi kasutusalasid või kasutusalasid, mida ei soovitata;
  • olete saanud aine inimtervise- või keskkonnariskide kohta uut teavet, mille tõttu on vaja muuta ohutuskaarti või kemikaaliohutuse aruannet;
  • aine klassifikatsioon ja märgistus on muutunud;
  • enne IX ja X lisas loetletud mis tahes omaduse kohta uue katse tegemist peate esitama ECHA-le katsetamisettepaneku;
  • teie juurdepääsuõigus teie registreerimistoimiku teabele on muutunud (nt teabekasutusnõusoleku muutumise tõttu).

 

Teadke oma aine suhtes kohalduvaid reguleerivaid riskijuhtimismeetmeid
 • Kontrollige korrapäraselt oma aine õiguslikku staatust, sest aine kohta võidakse teha piiramise, autoriseerimise või ühtlustatud klassifikatsiooni ettepanek.
 • Tutvuge avaliku tegevuse koordineerimiskavaga (PACT), kus on ülevaade aineomastest tegevustest, mida ametiasutused teevad REACH- ja CLP-määruse alusel.

 

Teatage ECHA-e kohe, kui lõpetate tootmise või impordi
 • Märkige REACH-ITis, et olete aine tootmise või impordi lõpetanud.
 • Kui teatate ECHA-le tootmise või impordi lõpetamisest pärast hindamisotsuse kavandi saamist, kuid enne tegeliku otsuse tegemist, tühistatakse teie registreering ja see kaotab kehtivuse. Toimuv otsustusmenetlus lõpetatakse ja lisateavet ei nõuta. Kõik muud otsused, mis on tehtud enne tootmise lõpetamist, jäävad siiski kehtima.
 • Kui teatate ECHA-le tootmise või impordi lõpetamisest pärast hindamisotsuse tegemist, peate täitma kõik otsuses olevad nõuded.

 

Kaalutlege enne katsetamist, kas on vaja teha katsetamisettepanek
 • Koostage uued andmed hoolikalt – uurige kõiki võimalusi, kuidas esitada nõutav teave olemasolevat teavet ja alternatiivseid meetodeid kasutades.
 • Kui peate tegema uue katse, et esitada REACH-määruse IX ja X lisas nõutavaid standardandmeid, peate kõigepealt esitama katsetamisettepaneku:
  • omaduse katsetamisettepanek tuleb esitada juhtregistreerija toimiku või teatud teabe ühisest esitamisest loobumise toimiku asjakohases IUCLID-jaotises.
  • Esitage katsetamisettepanek nõuetekohaselt: valige IUCLIDis asjakohase näitaja uuringu kirjes teabe liigi ripploetelust variant „Kavandatakse katselist uuringut“.
  • Selgroogsetega toimuvate loomkatsete korral peate esitama alternatiivsete meetodite kaalutlused.
  • Tuvastage ja valige katsematerjal hoolikalt ning kontrollige, et see oleks esinduslik ka ühise esitamise kõigi teiste liikmete suhtes.
  • Märkige, mis OECD/ELi meetodiga kavatsete teha vajaliku katse.
 • Kui soovite teha katse muu kui registreeritud ainega, peate esitama põhjaliku, teaduslikult põhjendatud ja läbipaistva põhjenduse. Samuti peate selgitama, miks kasutate seda kategooria- või analoogmeetodit registreeritud aine ja näitaja jaoks.

 

Tõendage katsematerjali asjakohasust
 • Esitage andmete koostamiseks kasutatud iga katsematerjali kohta koostisosade identifitseerimisandmed ja kontsentratsiooniväärtused kas katsetamisettepanekus või IUCLIDis näitaja uuringu kirjes.
 • Kontrollige, et katsematerjali koostis oleks aine identifitseerimisandmete profiili (SIP) piires, nagu see on juhtregistreerija toimikus.
 • Parandage aine identifitseerimisandmete vead ennetavalt omal algatusel.

 

Hea laboritava kasutamine ja sellest teatamine
 • Kõik uued toksikoloogilised ja ökotoksikoloogilised katsed tuleb teha kooskõlas hea laboritava põhimõtetega.
 • Füüsikalis-keemilisi katsete korral on soovitatav, kuigi mitte kohustuslik, et katsed tehtaks hea laboritava nõuete kohaselt.
 • Toksikoloogilise või ökotoksikoloogilise uuringu tulemusi esitades märkige katseasutuse täielik nimi ja aadress.
 • Kui osa uuringust ei järginud hea laboritava põhimõtteid, märkige see IUCLIDis hea laboritava täitmise punktis.
 • Kontrollige REACH-määruse XI lisa punktist 1.1.2, mis tingimustel võite nõutava teabe esitamiseks kasutada katseid, mis ei järgi head laboritava.

 

Kasutage asjakohaseid katsesuuniseid
 • REACH-määruse kohaselt peate kõik katsed tegema kooskõlas tunnustatud katsemeetoditega, järgides Euroopa Liidu katsemeetodite määrust või OECD katsesuuniseid (olenevalt sellest, kumb on uuem).

 

Esitage täpsed andmed
 • Koostage uuringuaruande kokkuvõte.
 • Kirjeldage uuringu ülesehitust võimalikult üksikasjalikult.
 • Kui soovite kohandada standardkatseid või asendada katselist väärtust prognoositavaga, peate koostama IUCLIDis kaks eraldi näitaja uuringu kirjet: ühes nimetage kohandamise õiguslik alus ja teises esitage tegelik teave.

 

Teatage aine nanovormid
 • Lugege olemasolevaid ECHA juhendeid, kuidas käsitleda nanomaterjale teabe koostamisel või kogumisel.
 • Dokumenteerige IUCLIDi koostise kirjetes teie registreeritava aine vorm ja selle aine vorm, millele teie andmed viitavad.

 

Kontrollige REACH-ITi korrapäraselt ja suhelge
 • Logige korrapäraselt sisse oma REACH-ITi kontole ja kontrollige, kas olete saanud sõnumeid.
 • Määrake oma ettevõttes keegi seda regulaarselt kontrollima ja pidage tema kontaktandmed ajakohased.
 • Suhelge väljaspool REACH-ITi kaasregistreerijate, tarneahela ja valdkonnaühingutega.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)