Klassifitseerimine ja märgistamine

Klassifitseerimine ja märgistus on äärmiselt tähtsad, et tagada tervise ja keskkonna kaitse kõrge tase ning ainete, segude ja toodete vaba liikumine.

Klassifitseerimine ja märgistus on ohuteabe esitamise lähtekoht ning neil on laiemad seosed muude õigusaktidega.

Kui aine või segu on klassifitseeritud, tuleb tuvastatud ohtude teave esitada muudele tegutsejatele tarneahelas, sealhulgas tarbijatele. Ohumärgistus võimaldab ohuklassifikatsiooni esitada märgistusel ja ohutuskaartidel, mis edastatakse aine või segu kasutajale, et hoiatada neid olemasoleva ohu eest ja teatada, et on vaja juhtida seonduvaid riske.

 

Kontrollige, et klassifitseerimise ja märgistuse teave oleks õige ning ajakohane
  • Esitage klassifitseerimise ja märgistuse teave alati registreerimistoimikus, sõltumata kogusevahemikust.
  • Aine CLP-määruse kohaseks klassifitseerimiseks ja märgistamiseks hinnake aine olemuslikke ohte.
  • Kontrollige hoolikalt, kas teie aine ühtlustatud klassifikatsioon on kooskõlas CLP-määruse VI lisa viimase uuendusega. Pidage meeles, et aine võib kuuluda rühma.

 

Klassifitseerige mitme koostisosaga ja UVCB-ained õigesti
  • Üldreeglina klassifitseeritakse lisandeid, lisaaineid või mitut koostisosa sisaldav aine (mitme koostisosaga või UVCB-aine) olemasoleva asjakohase aineteabe põhjal.
  • Kui klassifitseerite ainet kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivtoksiliste omaduste (CMR) järgi või hindate aine bioakumuleeruvust ja lagunduvust seoses vesikeskkonnale ohtlikkuse ohuklassiga, lähtub aine klassifikatsioon tavaliselt ka teadaolevate üksikute koostisosade teabest.  
  • Kui mitme koostisosaga või UVCB-aine andmed viitavad, et aine toime on raskem kui üksikute koostisosade toime (see võib olla nii CMR-omaduste või seonduvate bioakumuleeruvus- või lagunduvusomaduste klassifitseerimisel), kasutage klassifikatsiooni jaoks seda rangemat teavet.
  • Muude kui CMR-omaduste ohuklasside korral kasutage aine andmete puudumisel klassifitseerimiseks koostisosade andmeid, kohaldades segude nõudeid.
  • Ärge katsetage mitme koostisosaga ainet klassifitseerimise eesmärgil, kui on olemas koostisosade andmed.

 

Ajakohastage oma klassifitseerimise ja märgistuse teadet
  • CLP-määruse artikli 41 kohaselt peavad teatajad ja registreerijad igati püüdma jõuda aine kande suhtes kokkuleppele ning seetõttu on tavaline, et peate teateid ajakohastama.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)