Registreerimine

Vastutate teabe kogumise eest nende ainete koguse, omaduste ja kasutamise kohta, mida toodetakse või imporditakse koguses üle 1 t/a. Te esitate need andmed ECHA-le registreerimistoimikus. Arvestage neid soovitusi registreerimistoimiku koostamisel ja esitamisel.

 

Esitage ECHA-le täielik registreerimistoimik
 • Toimikus peab olema aine kohta kogu teave, mida nõutakse REACH-määruses, ja selles tuleb tõendada, et ainet kasutatakse ohutult.
 • Kui asjakohane, hinnake aine kasutusalade riske ja selgitage, kuidas peab neid riske ohjama.
 • Kontrollige, et registreerite oma aine õige ühise esitamise raames.
 • Esitage aine õige identifitseerimisteave.
  • Lähtuge ettevõtteomastest aine identifitseerimisandmetest, näiteks analüütilisest või koostise teabest.
  • Kontrollige, et teie aine koostis oleks registreeritud aine koostise piirides.
  • Esitage teave olemasolevate IUCLID-mallidega, näiteks UVCB-ainete tootmisprotsessi kirjelduse malliga.
 • Kontrollige IUCLIDi valideerimistoega, kas olete kogusevahemiku jaoks asjakohase teabe sisestanud õiges IUCLIDi punktis.
 • NB! Valideerimistugi ei kinnita, et toimik on täielik. ECHA võib osa teie toimikust kontrollida ka käsitsi.
Teatage aine kasutamisest vaheainena nõuetekohaselt
 • Tõendage, et aine kasutusala vastab vaheainena kasutamise määratlusele ja tingimustele, mis on sätestatud REACH-määruses.
 • Tõendage, et teie vaheaine olelustsükli jooksul kasutatakse rangelt ohjatud tingimusi, eriti kui võib eeldada eraldava süsteemi purunemist.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)