Kokkupuute hindamine ja riski iseloomustus

Kui aine, mis on registreeritud koguses üle 10 t/a, on klassifitseeritud ohtlikuks või püsivaks, bioakumuleeruvaks ja toksiliseks (PBT) või väga püsivaks ja väga bioakumuleeruvaks (vPvB), on vaja hinnata kokkupuudet ja iseloomustada riski.

 

Hõlmake kokkupuutehinnangus ja riski iseloomustuses kõik ohud
 • Kokkupuutehinnang ja riski iseloomustus peavad hõlmama kõiki ohte, mis on tuvastatud nõutava standardteabe alusel ja mitte ainult klassifikatsiooni alusel.
 • Tuvastatud ohte on rohkem kui ainult need, mis tagavad klassifitseerimise, ja hõlmavad järgmist:
  • ohud, mille kohta praegu puuduvad klassifitseerimiskriteeriumid, kuid on olemas tõendid, et aine võib põhjustada kahjulikku toimet (tüüpiliselt kehtib see seoses pinnase ja setetega);
  • ohud seoses näitajatega, mille kohta on olemas klassifitseerimiskriteeriumid, kuid mille korral on katses toimet vallandav annus/kontsentratsioon väiksem kui klassifitseerimiskriteeriumi künnis, mistõttu ainet selle näitaja suhtes ei klassifitseerita.

 

Esitage kokkupuutehinnang ja riski iseloomustuse tulemused kemikaaliohutuse aruandes
 • Kemikaaliohutuse aruanne ja ohutuskaart peavad sisaldama kõigi tuvastatud ohtude teavet, mitte ainult nende ohtude kohta, mille alusel aine klassifitseeritakse CLP-määruse kohaselt.

 

Kajastage kemikaaliohutuse aruandes realistlikke kasutusalasid ja kasutustingimusi
 • Esitage kõik kasutusalad ja vastavate kasutustingimuste teave.
 • Kasutusalade kirjeldus peab olema selge ja kooskõlas aine kasutusaladega tarneahelas.
 • Keskkonnamõju hinnangus tuleb asjakohaselt ja piisavalt selgitada kasutustingimusi, mille korral satub aine keskkonda eeldatava kiirusega.
 • Kui teie aine on püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT), tõendage kemikaaliohutuse aruandes selgelt, kuidas minimeerite aine sattumist keskkonda.
 • Tuletatud mittetoimivat taset (DNEL) või arvutuslikku mittetoimivat sisaldust (PNEC) tuletades põhjendage ja dokumenteerige kõik erinevused standardsetest hindamisteguritest REACH-juhendites ning peatükkides R.8 ja R.10 teie aine suhtes spetsiifiliste teaduslike argumentidega.
 • Kui kasutate kokkupuute hindamiseks mudelit, kontrollige, et mudel kehtiks teie aine korral. Kasutage asjakohaseid modelleerimisparameetreid ja põhjendage nende valikut.
 • Tagage, et kokkupuutestsenaariumid kemikaaliohutuse aruandes oleksid selged, konkreetsed ja hõlmaksid kõiki teie kasutusalasid. Käitlemistingimused ja riskijuhtimismeetmed peavad olema piisavalt üksikasjalikud ja tagama ohutu kasutamise.
 • Ärge kasutage kokkupuutestsenaariumide masskoostamise esmavahendeid automaatselt, sest see võib kergesti tekitada kokkupuutestsenaariumidesse kasutuid või eksitavaid riskijuhtimise nõuandeid.

 

Tagage, et hõlmate kasutusalade kirjeldamisel aine kõik kasutusalad
 • Hõlmake aine kõik kasutusalad, mis esinevad aine kasutustsükli jooksul.
 • Esitage aine kindlaksmääratud kasutusalade üldine lühikirjeldus IUCLIDi punktis 3.5.
 • Kokkupuutestsenaariumide lühipealkirjad peavad olema kooskõlas kasutusala kirjeldusega IUCLIDi punktis 3.5, kokkupuutestsenaariumi lisas ja laiendatud ohutuskaardi jaos 1.2.

 

Esitage kasutusalade teave, mis on asjakohane, kokkuvõtlik ja arusaadav
 • Kirjeldage kõiki tegelikke asjakohaseid kasutusalasid.
 • Nimetage kasutusalad intuitiivselt, eelistatavalt kasutades terminoloogiat, mis on ühtlustatud kogu teie valdkonnas.
 • Selgitage lühidalt kasutusalaga hõlmatud protsessi või toiminguid. Ärge tuginege üksnes standardsetele kasutusala deskriptoritele, sest need on liiga üldised ega kirjelda kasutusala selgelt ametiasutustele ja klientidele.
 • Kui olete liikmesregistreerija, kontrollige, et kasutusala kirjeldus teie IUCLID-toimikus hõlmab protsessi, mida soovite registreerida. Vältige kasutusala kirjelduse lihtsat kopeerimist teie aine teistelt registreerijatelt või üldisest kemikaaliohutuse aruandest, sest nii võib tekkida palju vigu.
 • Kui registreerite aine vaheainena, ei pea te esitama ühtki tarbijakasutuse ega kutselise kasutuse kasutusala ega aine kasutusalasid toote kasutuskestuse jooksul, sest need ei ole aine kui vaheaine staatuse korral asjakohased.
 • Valige kasutusalade õige eristamistasand, et ohutusteavet saaks edastada õigetele kasutajarühmadele.
  • Liiga vähese eristamise korral võivad kokkupuutestsenaariumid olla keerukad ja liiga konservatiivsed.
  • Liigne eristamine võib põhjustada sama üldise kokkupuutestsenaariumi teabe kordamist.

 

Kirjeldage kokkupuutehinnangus realistlikke kasutustingimusi
 • Tuvastage iga kirjeldatud kasutusala korral kasutustingimused, mis tagavad riskide ohjamise, ning prognoosige inimese ja keskkonna kokkupuude nendel tingimustel.

 • Kasutage kokkupuute hindamise sisendi koostamisel olemasolevat teavet: keskkonnakokkupuute jaoks spetsiifilisi keskkonnaheitekategooriaid (SpERC), tarbijakokkupuute jaoks spetsiifilisi tarbijakokkupuute mõjutegureid (SCED) ning kasutage kasutusalakaarte ja seonduvaid SpERC-, SWED- ja SCED-väärtusi.

 

Kasutage kasutusalakaarte
 • Valdkonna tasandil on koostatud kasutusalakaardid, mis kirjeldavad lühidalt valdkonna peamisi kasutusalasid – kasutage neid registreerimistoimiku koostamisel.
  • Kasutusalakaardid järgivad kokkulepitud vormi, mis on kasutatav ka Chesari vormingus (Cesar on ECHA kemikaaliohutuse hindamise ja aruandluse vahend).
  • Kasutusalakaartidel on kasutusalade ja kasutustingimuste asjakohane ja realistlik teave ning nendest saab lähtuda kemikaaliohutuse hindamisel.
 • NB! Seoses kasutustingimustega võib olla vaja kirjeldada ka selliseid kasutusalasid ja hõlmata need kemikaaliohutuse hindamisse, mille kohta ei ole kasutusalakaarti.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)